دوره و شماره: دوره 20، شماره 6 - شماره پیاپی 103، بهمن و اسفند 1391 (103) 
اثر گیاه کندر (Boswellia serrata) بر میزان قند، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع2

صفحه 11-18

اکرم آهنگرپور؛ فاطمه رمضانی علی‌اکبری؛ حمید حیدری؛ مصطفی پاک‌مهر؛ حاجیه شهبازیان؛ ایرج احمدی؛ زهرا ممبینی؛ مهرانگیز بابادی‌ هاجانی