راهنمای ارسال مقاله

  برای ارسال مقاله به ترتیب مراحل ذیل اقدام بفرمایید:

  • پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
  • دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
  • پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات مربوطه
  • بررسی مقاله در صفحه شخصی، افزودن ضمایم و اطلاعات مورد نیاز
  • تایید نهایی مقاله 

  برای شروع مراحل اینجا را کلیک نمایید.