سیاست های مالی

انتشار مقاله در دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی مستلزم پرداخت هزینه ثبت نام، داوری و چاپ نمی باشد. 

Image result for رایگان