دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 98، فروردین و اردیبهشت 1391 (98) 
ارزیابی اثر ضد‌دردی تجویز تیموکینون در موش صحرایی دیابتی و تعیین نقش پراکسیداسیون لیپیدی سرم

صفحه 7-14

اورانوس پوردهنده؛ سیما نصری؛ مهرداد روغنی؛ پروین صالحی؛ توراندخت بلوچ نژاد مجرد


خودکارآمدی رفتارهای ارتقا‌دهنده سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

صفحه 51-58

مهدی میرزایی علویجه؛ مصطفی نصیرزاده؛ فرزاد جلیلیان؛ فیروزه مصطفوی؛ مونا حافظی


ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی‌بر مدل پرسید پروسید به‌منظور ارتقای سبک زندگی نوجوانان

صفحه 59-68

محسن صفاری؛ نجمه‌الملوک امینی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ محمود محمودی؛ هرمز سنایی نسب