دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 100، مرداد و شهریور 1391 (100) 
تهیه سازه‌های مناسب به‌منظور بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در Leishmania tarentolae

صفحه 21-28

نوشین داودی؛ محمدمهدی عطارپور یزدی؛ اعظم همتی؛ حسین سلطانی نژاد


اثر عصاره آبی هویج Daucus carota بر انقباض‌های رحم موش صحرایی غیرآبستن

صفحه 67-74

اکرم آهنگرپور؛ اشرف امیرزرگر؛ علی‌اکبر عروجن؛ حمیده بختیاری‌زاده؛ ام‌البنین نیک‌رفتار