بررسی عوامل تأثیر گذار بر فعالیت فیزیکی دانشجویان پزشکی بر اساس الگوی بین نظریه‌ای

نویسندگان

1 گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه، اهمیت فعالیت فیزیکی به­عنوان رفتار ارتقاءدهنده
سلامت به­خوبی نشان­داده­شده­است. این مطالعه با هدف تعیین پیش­بینی­کنندگی سازه­های
الگوی بین نظریه­ای در اتخاذ
رفتارهای منظم فعالیت فیزیکی دانشجویان پزشکی انجام­شده­است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و کلیه دانشجویان پزشکی
دانشگاه شاهد در سال 1390به تعداد 307 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد
آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سئوالات دموگرافیک، سئوالات فعالیت فیزیکی هفتگی و سئوالات فواید و منافع انجام فعالیت فیزیکی بوده است.
این مقیاس براساس الگوی بین نظریه ای طراحی شده
و دارای روایی و پایایی لازم می باشد. داده ها ی جمع آوری شده با نرم افزار spss نسخه 16 تجزیه و تحلیل
گردید. نتایج: میانگین سنی افراد شرکت­کننده 28/22 سال با انحراف­معیار
6/2، و 4/69 درصد آنها زن بودند. میانگین انجام فعالیت فیزیکی هفتگی در کل
دانشجویان 17/175 دقیقه با انحراف­معیار 04/172 بوده و این مقدار در پسرها، اندکی
از دخترها بیشتر بود. برآورد آنالیز  رگرسیون بدین معناست که هر نمره افزایش در نمره کل فواید انجام فعالیت فیزیکی به­طور تقریبی،
7 نمره به نمره کل انجام فعالیت فیزیکی اضافه­می­کند؛ همچنین هر نمره افزایش در نمره کل موانع انجام فعالیت فیزیکی به­طور تقریبی، 12 نمره از نمره کل انجام  فعالیت فیزیکی می­کاهد. نتیجه­گیری: به­کارگیری سازه­های الگوی بین نظریه­ای به سیاست­گزاران کمک­می­کند که به­منظور
افزایش فعالیت فیزیکی در میان دانشجویان باید مداخلاتی بر­اساس
این الگوها اعمال­کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting physical activity behavior among Iranian medical college students using the transtheoretical model

نویسندگان [English]

  • Ashraf Pirasteh 1
  • Ali Davati 1
  • Zahra Jouhari 1
  • Laleh Mohamadi 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Nowadays, the importance of
physical activity as a health promoting behavior has been well documented. The
purpose of this study was prediction of transtheorical model (TTM)’s
constructs on regular physical activity among medical students.   Materials and Methods: This study was a descriptive-analytic
research that carried out on 307 medical students at Shahed University using
census method in 2011. The instruments of data collection were demographic and
standard scale of seven-day physical activity recall (PAR), and benefits scale
& barriers scale. The TTM guided instrument
development. Collected data was analyzed using SPSS version 16.   Results: The findings of descriptive statistics showed that
mean age of students was 22.28 years (SD = 2.6) and 69.4% of participants were
women. Mean of weekly physical activity in all of the students
was 175.17 minutes, SD: 172.04, but in men a little more than women. The
finding of analytic statistics showed that regression analysis predict that if
1 score increase to total scores of benefits caused 7 scores in addition to
total scores of physical activity and 1 score
increase to total scores of barriers caused 12 scores decrease to total scores
of physical activity.   Conclusion: Those findings and using TTM constructs
will help practitioners for intervention
and to improve the physical activity among university students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefits
  • Barriers
  • Physical activity
  • Transtheorical model
  • Medical students