دوره و شماره: دوره 20، شماره 5 - شماره پیاپی 102، آذر و دی 1391، صفحه 1-78 
بررسی زیست سازگاری نانوالیاف الکتروریسی-شده برپایه کیتوسان در همکشتی با سلول‌های استرومایی مغز استخوان (BMSCs)

صفحه 1-8

عسگر امامقلی؛ غلامرضا کاکا؛ مینو صدری؛ سید همایون صدرایی؛ داوود ذوالفقاری؛ زهرا بوربور


مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید

صفحه 35-42

مریم ربیعی؛ حسین اکبری؛ محسن ناصری؛ رضا بخردی؛ مریم نیک زاد؛ فرحناز ترکستانی