تاثیر مداخله آموزشی برآگاهی مقابله با زلزله در رابطین مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، گروه بهداشت وپزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 دکترای آموزش بهداشت، گروه بهداشت وپزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، بهداشت وپزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

4 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: عدم آمادگی مردم
از لحاظ روحی، ذهنی و فیزیکی برای
رویارویی با زلزله، پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد . مطالعه
حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مقابله با زلزله برآگاهی رابطین مراکز بهداشتی ، درمانی– شرق
تهران طراحی واجرا گردیده است.    مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 با استفاده از
پرسشنامه طراحی شده براساس اطلاعات سازمان مدیریت بحران طراحی واجرا گردید. پس از
انجام مطالعه آزمایشی و تعیین اعتبار وپایایی پرسشنامه ها وحجم نمونه فرم ها از طریق پرسشگری بصورت قبل وبعداز آموزش توسط 82 رابط
بهداشتی به صورت سرشماری در داخل مراکز
بهداشتی، درمانی منتخب در شرق تهران تکمیل شدند. در پایان بعد از جمع بندی نمرات
تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5  آزمون تی زوجی، همبستگی وکای دو انجام گرفته است.   یافته‌ها: رابطین مورد مطالعه خانم‌هایی با میانگین سنی 51/8 ± 43/43
سال بودند. در
این مطالعه میانگین نمره کلی آگاهی رابطین قبل و بعد از آموزش به ترتیب 3/4 ± 15/35 و
91/2 ± 73/43 از 48 بوده است. تفاوت معنادار بین میانگین آگاهی قبل وبعد از
آموزش مشاهده گردید. کلاس‌های آموزشی مهمترین منبع کسب اطلاعات از نظر رابطین بود.
   نتیجه‌گیری:  توجه به آموزش برنامه‌ریزی
شده برای گروه هایی مانند رابطین مراکز
بهداشتی، درمانی که ارتباط بیشتری با سایر مردم دارند، نقش زیادی در انتقال
اطلاعات و افزایش آگاهی آنان دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of educational intervention in volunteer’s earthquake knowledge in health centers of eastern Tehran

نویسندگان [English]

  • Zahra Jouhari 1
  • Ashraf Pirasteh 2
  • Ali Davati 3
  • Jila Mohamadi 4
چکیده [English]

 Background and Objective: The people's mental, intellectual and physical
non-awareness for confrontation with earthquake results in disastrous outcomes.
This research aimed to study the effect of training interference for
confrontation with earthquake on representatives' awareness of health-training
centers in Eastern Tehran.   Materials and Methods: A semi-experimental research protocol
was designed and executed in 2010 using questionnaire based on information of
Crisis Management Organization. After experimental research as well as
estimation of validity and reliability of questionnaire, samples size was
determined. Then, the questionnaires were completed through questioning before
and after training by 82 health representatives in the form of census at
health-treatment centers of Eastern Tehran. Finally, after adding scores, data
was analyzed by SPSS 11.5 software, pair t-test, correlation and other
necessary tests.     Results: The mean age of the women
surveyed volunteers were 43.43±8.51 years. In this study, the mean total score
of the volunteers' knowledge before and after training was 35.15 ± 4.3 and
43.73±2.91 out of 48, respectively. There was a significant difference between knowledge before and after
training. Classes were
the most important source of information.    Conclusion: Regarding training
planned for groups such as volunteers of health centers that have more
communication with other people, a lot of information and knowledge are to be
increased.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health volunteers
  • Knowledge
  • Educational intervention
  • Earthquake
  • Health care centers