نویسنده = محسن خلیلی
اثر دیوسجنین بر شاخص‌های سلامت میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب کبد القاء شده با متوترکسات در موش‌ بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 62-71

10.22070/daneshmed.2022.15645.1165

نرگس حدادزاده نیری؛ محسن خلیلی؛ فاطمه طالع احمد؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی


اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 27-35

10.22070/daneshmed.2022.15053.1116

فاطمه طالع احمد؛ محسن خلیلی؛ نرگس حدادزاده نیری؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی


بررسی اثر شوک درمانی الکتریکی بر میزان افسردگی موش‌های صحرایی نر آلزایمری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 12-20

10.22070/daneshmed.2021.13548.1015

فائزه قضات لو؛ محسن خلیلی؛ بنفشه باقری


بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک نر

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 31-41

10.22070/daneshmed.2021.12969.0

فاطمه طالع احمد؛ مهدی علیزاده؛ فاطمه نبی؛ زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ فریبا انصاری


بررسی اثر ضد تشنجی عصارۀ آبی-الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 11-18

محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ زهرا کیاسالاری؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری


تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 9-20

اژدر حیدری؛ بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فاطمه زائری


تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 37-42

منیژه کرمی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ افسانه ناصری


اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بررفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ نر

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 55-62

بتول رحمتی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ منیِژه کرمی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری؛ زهرا برارپور؛ سعیده رضایی


اثر درمانی ترکیب کافئین و گلی‌بنکلامید بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 65-70

محمدحسن قوسیان مقدم؛ محسن خلیلی؛ سعیده قاسمی دولت آبادی؛ فرزانه شجاع شفیعی


اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-76

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ سیامک افشین مجد؛ بتول رحمتی؛ منیژه کرمی؛ غلامحسین قائدی؛ مهرداد روغنی


اثر حفاظتی اسید آسکوربیک بر اختلال یادگیری و حافظه در موش بزرگ صرعی‌شده توسط اسید کاینیک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 27-34

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ وحیده علیمرادی


اثر عصاره آبی- الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 27-38

بتول رحمتی؛ احمد بیک‌خورمیزی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فریبا انصاری


بررسی اثر ترکیبی داروهای متادون و والپروات بر اکتساب و بیان وابستگی و تحمل به مورفین در موش‌های سوری نر

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 61-68

سمیرا وحیدی؛ محسن خلیلی؛ زهرا کیاسالاری؛ عصمت یاقوت پور


بررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 25-32

بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ پریسا احقری


بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره (Datur stramonium) بر کمیت‌های رفتاری سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 25-32

دکتر محسن خلیلی؛ دکتر محسن ناصری؛ دکتر غلامعلی نادری؛ مسعود اطیابی


مقایسه آستانه درد حاد در دو جنس نر و ماده و تأثیر عصاره الکلی گیاه تاتوره بر آن

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 59-66

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ مصطفی افتخاری