بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره (Datur stramonium) بر کمیت‌های رفتاری سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: با توجه به تغییرات سیستم عصبی مرکزی به دنبال مصرف مزمن مرفین که منجر به وابستگی و اعتیاد می‌گردد. همچنین به‌علت عدم درمان قطعی یا نبود فرایندهای پیشگیری برای ایجاد وابستگی به مواد مخدر، و از طرفی با توجه به توصیه‌های زیاد برای مصرف داروهای گیاهی بخاطر ارزانی، در دسترس بودن و عوارض جانبی کم‌تر، در این تحقیق اثر مصرف یکی از این گیاهان بر روند اعتیاد بررسی می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف مزمن بذر گیاه داتوره بر کمیت‌های رفتاری سندرم ترک مرفین به‌عنوان مهم‌ترین شاخص وابستگی و اعتیاد بوده است.   مواد و روش‌ها: حیوانات تحقیق با مصرف افزایشی مرفین از طریق آب آشامیدنی طی 21 روز معتاد می‌شدند. پس از ایجاد وابستگی برای مشاهده کمیت‌های رفتاری سندرم ترک فارماکولوژیک در گروه مربوطه، نالوکسان ( mg/kg i.p 5/2 ) تزریق و علائم سندرم ترک تا 40 دقیقه بعد از تزریق مشاهده می‌شد. در گروه سندرم ترک فیزیولوژیک 48 ساعت بعد از قطع مصرف مرفین علائم ثبت می‌گشت. در گروه‌های مورد درمان دوزهای مؤثره داروهای مورد نظر به شکل خوراکی طی مدت مصرف مرفین به حیوانات خورانده می‌شد.   نتایج: نتایج حاصل از بررسی اثر دوزهای مختلف داتوره مقدار mg/kg 70 را به دوز مؤثره نزدیک نشان داد. از علائم قابل شمارش در سندرم ترک فیزیولوژیک رفتار انزال توسط داتوره و متادون نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کردند (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Administration of Datura Stramonium Seed on Morphine Dependent NMRI Male Rats

نویسندگان [English]

  • mohsen khalili
  • mohsen naseri
  • gholamali naderi
  • masoud atyabi
چکیده [English]

  Background & Objective : Chronic morphine consumption has a profound disturbing effect on central nervous system cased morphine dependence. Regarding to low efficacy of chemical drugs for relief of addiction, and with respect to recommendation of medicinal plant in new therapeutic medicine we use a most candidate herb Datura stramonum for this purpose.   Materials & Methods: Animals were addicted with escalating morphine consumption in drinking water. Naloxone (2.5mg/kg, i.p) was injected for precipitating of pharmacological withdrawal syndromes. The signs were observed for 40 min after naloxone injection. Physiological withdrawal syndrome was followed 48 h after disruption of morphine consumption. In treatment groups the ED50 dose of each drug were applied to the animals during addiction period.   Results: Our data show the dosage of 100 mg/kg of the extract close to effective dose (ED50). The grade physiological sign, ejaculation was significantly diminished by methadone and Datura seed consumption (p < 0.05). Also, teeth chattering sign was markedly reduced in methadone and Raha groups (p < 0.05). Also, the physiologic chocked sign diarrhea was markedly reduced by Datura seed and methadone. Pharmacological grade signs wet dog shakes and weight loss due to Datura seed and jumping sign by Datura seed, methadone and Raha were decreased more than control ones (Respectively p < 0.05 and 0.01). However, ejaculation sign by methadone and Datura seed and teeth chattering signs by methadone, Datura seed and Raha were significantly relieved. In addition the pharmacological chocked sign diarrhea was more significantly diminished by Datura seed and methadone.   Conclusion: The present study show regarding a little disperse effect of the extract comparison to methadone, meanwhile it have no significant effect on physiological withdrawal signs. However comparison of the effects of methadone and the extract on pharmacological withdrawal syndrome show the more potency of the extract on relief of the signs. Finally, the future investigation on effective components of the extract and its cell signaling pathways were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • dependence
  • Datura Stramonium
  • Rat