اصول اخلاق نشر

 

اصول اخلاق نشر

دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی به صاحب امتیازی دانشگاه شاهد، که توسط اداره انتشارات این دانشگاه منتشر می‌شود؛ از اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر  و همچنین راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی پیروی می نماید.
 
راهنما و نمودارهای اخلاق نشر
دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی؛ متعهد به پیروی از راهنماها و نمودارهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این نمودارها و راهنماها جهت تبیین روند انتشار و داوری تدوین شده و نشان‌دهنده سیاست‌های نشریه در مواجهه با تعارضات است.