اخلاق نشر

دانشور پزشکی : نشریه پژوهشی پایه و بالینی به صاحب امتیازی دانشگاه شاهد خود را ملزم به رعایت اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر  و همچنین راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی می داند.