سیاست های مالی

انتشار مقاله در دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی مستلزم پرداخت هزینه داوری و انتشار مقالات نمی باشد. 

Image result for رایگان