اهداف و چشم انداز

 

 

هدف از انتشار دو ماهنامه علمی پژهشی "دانشورپزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی" ارتقا سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مختلف پایه و بالینی پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری است. اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می توانند مقالات پژوهشی اصیل خود را در صورتیکه در نشریات دیگر چاپ نشده و تحت بررسی نباشد با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله به دفتر نشریه ارسال نمایند. مقالات پژوهشی مورد نگار و مروری در موارد خاص و با تایید سردبیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.