اثر عصاره آبی- الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی و گروه فیزیولوژی ، دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

3 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد

4 گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: تحمل و
وابستگی دو مشکل عمده مصرف مزمن اوپیوئیدها می‌باشند.  مصرف طولانی مدت اسطوخودوس در بیماری های اعصاب
مانند صرع و مالیخولیا در طب سنتی ایران توصیه شده است. با توجه به مفید بودن
داروهای ضد صرع در درمان وابستگی به مورفین و اثرات ضد صرعی اسطوخودوس، در
مطالعه حاضر اثر اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین بررسی و با
متادون مقایسه شده است.   مواد و روش‌ها: مورفین بصورت تک دوز یا مزمن به صورت پلکانی طی هفت روز،
دو بار در هر روز تزریق می شد به غیر از روز هشتم که یک بار در روز تزریق شد.
بصورت حاد یا مزمن با سالین، اسطوخودوس 200 ،  400 ، متادون 5 و ترکیب متادون و اسطوخودوس 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم، 60 دقیقه قبل
از تجویز مورفین انجام شد. تحمل به مورفین با سنجش زمان پس کشیدن دم از آب داغ قبل
و بعد از آخرین دوز مورفین و وابستگی با شمارش تعداد پرشها بدنبال تزریق نالوکسان
(mg/kg
5) بررسی شد. داروها با حجم 3/0 میلی لیتر بصورت داخل صفاقی تزریق شدند.   نتایج: اسطوخودوس و متادون، اکتساب (و نه  بیان) وابستگی و تحمل به مورفین را به طور معنی‌داری (05/0>P < /span>) کاهش دادند.
مصرف مزمن اسطوخودوس و (نه متادون) وابستگی فیزیکی ناشی از مورفین تک دوز را نیز
کاهش داد(05/0>P < /span>).
   نتیجه‌گیری: بنظر می‌رسد اسطوخودوس بهتر از متادون می تواند میزان
تحمل و وابستگی را در موش‌ها در شرایط تجویز مزمن کاهش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hydro-alcoholic extract of Lavandula officinalis aerial parts on acquisition and expression of morphine tolerance and dependence in male mice

نویسندگان [English]

  • Batoul Rahmati 1
  • Ahmad Baik Khormaizi 2
  • Mohsen Khalili 3
  • Mehrdad Roghani 3
  • Fariba Ansari 4
چکیده [English]

  Background and Objective: Tolerance and
dependence are two major problems of chronic opioids use. Repeated application
of Lavandula officinalis has been recommended for a long time in Iranian
traditional medicine for some of nervous disorders like epilepsy and dementia.
Since anti-convulsant drugs are beneficial in treatment of morphine dependence
and with regard to anti-convulsant effects of Lavandula officinalis, the
effects of Lavandula officinalis extract (LOE) was studied on
acquisition and expression of morphine tolerance and dependence and it was
compared with methadone. 
Materials and
Methods: Morphine was injected either
acutely(100 mg/kg) or chronically, with gradually increasing doses twice daily
for 7 days, Exept in 8th day in which morphine was administrated in a single
dose (100 mg/kg). In either acutely or chronically with: saline, LOE 200 mg/kg,
LOE 400 mg/kg, methadone 5 mg/kg, methadone + LOE 200, methadone + LOE 400 was administrated 60 min prior
to morphine injection. Morphine tolerance was measured by tail immersion test,
before and after administration of morphine in test day. Morphine dependence
was also evaluated by counting the number of jumps after injection of naloxone
(5mg/kg) in test day. All drugs were given in a volume of 0.3 ml
intraperitoneally.   Results: LOE
and methadone, significantly decreased acquisition (but not expression) of
morphine tolerance and dependence (P < 0.05). Chronic administration of LOE
and (not methadone) reduced physical dependence induced by single dose of
morphine (P < 0.05).   Conclusion: Chronic
administration of Lavandula officinalis better than methadone inhibits
morphine tolerance and dependence in mice.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandula officinalis
  • morphine tolerance and dependence
  • mice
  • methadone