تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف: بررسی اثر تخریبی نوروتوکسین ها بر مغز حیوانات از موضوعات پژوهشی پر جاذبه است. در این مطالعه اثر میکرواینجکشن کلشی سین در ناحیه CA1 با بررسی رفتار جستجوی محیط جدید نشان داده شده است. همچنین اثر پیش تزریق گالانتامین، داروئی موثر در درمان و پیشگیری آلزایمر، بر اثر جانبی کلشی سین در آن ناحیه بررسی شد. مواد و روش ها: نود و شش سر موش های سفید بزرگ نر نژاد ویستار به صورت دو طرفه در ناحیه هیپوکامپ (AP: -3.8 L: 1.8 ± 2.2 V: 3 ) کانول گذاری شدند. آنها یک هفته بعد، برنامه جستجوی محیط جدید سه مرحله ای را در دستگاه شرطی سازی غیر طرفدار تجربه کردند: مرحله اول (روز 1) 10 دقیقه حرکت آزادانه در باکس، سپس مقید شدن طی سه روز متوالی - روزی دو بار 40 دقیقه در یک قسمت- و روز آخر (روز 5) دریافت کلشی سین (25 میکروگرم/ داخل هیپوکامپ هر موش، 8 = n) درست پیش از آزمون (10 دقیقه در شرایط مشابه روز آشنائی). به گروه های دریافت کننده گالانتامین (1 تا 25 میکروگرم/ داخل هیپوکامپ هر موش – هر گروه متشکل از هشت سر موش)، دارو به تنهائی و یا پیش از کلشی سین (25 میکروگرم/ داخل هیپوکامپ هر موش) تجویز شد. گروه کنترل منفی سالین تنها (1 میکرولیتر/ داخل هیپوکامپ هر موش) را دریافت کرد. نتایج: چنانکه داده ها نشان داد حیوانات دریافت کننده کلشی سین نسبت به گروه کنترل فعالیت حرکتی تشدید یافته داشتند. گروه های گالانتامین تنها گرچه تفاوت معنی دار با گروه کنترل نشان ندادند ولی در گروه های دریافت کننده گالانتامین پیش تزریق کلشی سین، فعالیت تشدید یافته حرکتی برگشت داشت. بحث و نتیجه گیری: اثرات جانبی نوروتوکسین کلشی سین بر مغز حیوانات آزمایشگاهی نشان داده شده است که مهم ترین آن ها خذف انتخابی نورون های دانه دار در تشکیلات هیپوکامپ می باشد. اثر این ماده بر روی نورون های هرمی قشری هنوز ناشناخته است. مطالعه حاضر تشدید فعالیت حرکتی حیوانات را به دنبال تزریق کلشی سین در داخل هیپوکامپ نشان داد. این اثر با پیش تزریق گالانتامین برگشت یافت و احتمال دارد تاثیر این دارو با میانجی های نورونی وساطت شده باشد..

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reversal effect of galantamine on enhanced locomotor activity due to microinjection of intrahippocampal colchicine in Wistar rats

چکیده [English]

Background and Objective: Deleterious effect of neurotoxins on the brains of animals is an attractive research topic. In this research, the effect of microinjection of colchicine into the hippocampal CA1 was shown by examining the novelty seeking behavior. Also, the effect of pre-injection of galantamine, an effective agent in the treatment and prevention of Alzheimer's disease, for reversal of colchicine’s side effect in that region was also examined.

Materials and Methods: Ninety six male Wistar rats were bilaterally cannulated at the hippocampal area (AP: -3.8 L: 1.8 ± 2.2 V: 3). They experienced a three-phase novelty seeking task in the unbiased conditioning apparatus after one week: in day 1, the animals moved freely (10 min) in the box to familiarize with the device over the next consecutive three days, they were confined in one part of the apparatus (40 min, twice daily) finally (Day 5), the animals were injected colchicine (25 µg/rat hippocampus, n = 8) prior to testing (lasted 10 min/similarly to the familiarization situation). The galantamine groups received the drug (1-25 µg/rat hippocampus n = 8) solely or prior to the colchicine. The negative control only received saline (1 µL/rat hippocampus).

Results: As the data show, the injection of colchicine significantly caused an increase in the locomotor activity of the treated animals. The lonely galantamine groups though showed no significant difference versus the control group, but in pre-galantamine groups, the enhanced activity was reversed.

Conclusion: The side effects of colchicine on the brain of the laboratory animals have been shown the most important of them is the destruction of granular neurons of the hippocampal formation. The effect of this material on the cortical pyramidal neurons is still unknown. The present study shows the increased locomotor activity of the animals due to the injection of colchicine into the hippocampus. This effect was reversed by pre-injection of galantamine and it is probable that the effect was modulated by the neuronal mediators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galantamine
  • Colchicine
  • Novelty-seeking behavior
  • Locomotor activity