اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

نویسندگان

مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری پارکینسون، یک بیماری حرکتی به‌نسبت شایع در افراد با سن بالاست که به علت تحلیل رفتن نورون‌های دوپامینرژیک بخش متراکم جسم سیاه مغز ایجادمی‌شود. با توجه به خاصیت حفاظتی، آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی هسپرتین در گروه فلاوانون‌ها، هدف بررسی حاضر، تعیین اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی به‌عنوان یک مدل تجربی بیماری پارکینسون بوده‌است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، موش‌های صحرایی نر (35 =n) به پنج گروه «شم و ضایعه‌دیده» و سه گروه «ضایعه‌دیده و تحت درمان» با سه دوز هسپرتین تقسیم‌شدند. مدل بیماری پارکینسون، با تزریق 5/12 میکروگرم 6-هیدروکسی دوپامین حل‌شده در محلول سالین آسکوربات به داخل استریاتوم سمت چپ ایجادشد. گروه‌های ضایعه‌دیده و تحت درمان، هسپرتین را در دوزهای 5، 15و 50 میلی‌گرم‌برکیلوگرم از 1 ساعت پس از جراحی به‌طور روزانه و به‌مدت یک هفته دریافت‌کردند. در پایان هفته اول، رفتار چرخشی به سمت راست و چپ به‌دنبال تزریق آپومورفین، مورد بررسی کمی قرارگرفت.

نتایج: در گروه ضایعه‌دیده، آپومورفین، موجب بروز رفتار چرخشی به سمت مقابل ناحیه آسیب‌دیده شد (001/0p < )؛ به‌علاوه، تجویز هسپرتین، فقط در دوز 50 میلی‌گرم‌برکیلوگرم توانست باعث کاهش معنی‌دار تعداد خالص چرخش‌های به سمت راست بشود (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose-dependent effect of hesperetin on motor asymmetry induced by intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine in the rat

چکیده [English]

Background and Objective: Parkinson's disease is a rather common movement disorder in aged individuals due to degeneration of dopaminergic neurons within the substantia nigra pars compacta. Due to antioxidant, anti-inflammatory and protective effects of the flavanone hesperetin, the present study assessed dose-dependent effect of hesperetin on motor asymmetry induced by intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine in the rat.

Materials and Methods: In this experimental study, male rats (n=35) were divided into sham, lesion, and hesperetin-treated lesion groups. Model of Parkinson's disease was induced by injecting 12.5 microgram of 6-hydroxydopamine-ascorbate dissolved in saline-ascorbate solution into the left striatum. Treated lesion groups received hesperetin at doses of 5, 15, and 50 mg/kg/day p.o. one hour after surgery for 1 week. After 1 week, leftward and rightward rotational behavior induced by apomorphine was assessed.

Results: In the lesion group, apomorphine caused contralateral rotational behavior (P < 0.001). Administration of hesperetin only at a dose of 50 mg/kg significantly reduced the number of contralateral rotations (P < 0.05) and it had not such an effect at other doses.

Conclusion: Oral hesperetin treatment at a dose of 50 mg/kg reduces motor asymmetry (attenuation of rotational behavior) in an experimental model of Parkinson's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hesperetin
  • 6-hydroxydopamine
  • Rotational behavior
  • Apomorphine
  • Motor asymmetry