بررسی اثر ضد تشنجی عصاره الکلی صمغ گیاه آنغوزه (Ferula assa foetida) در کیندلینگ شیمیایی ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و علوم اعصاب دانشگاه شاهد

2 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به شیوع بیماری صرع و عدم پاسخ­دهی برخی از بیماران به درمان­های موجود، یافتن درمان­های مفید­تر در درمان صرع ضروری به­نظرمی­رسد. گیاه آنغوزه از جمله گیاهان دارویی مهم در طب سنتی است که برای درمان صرع از آن استفاده شده­است؛ لذا در این تحقیق، اثر ضد صرعی عصاره صمغ گیاه آنغوزه بر تشنج ناشی از کیندلینگ شیمیایی PTZ  بررسی­شده­است.  مواد و روش­ها: در این آزمون شصت سر موش سوری نر نژاد Balb/c با وزن 25 -30 گرم به صورت تصادفی انتخاب­شده، به پنج گروه ده­تایی تقسیم شدند: 1- گروه PTZ، 2- گروه کنترل مثبت (دریافت­کننده والپروئیک اسید mg/kg100)، 3، 4 و 5- گروه­های تیمار (دریافت­کننده عصاره صمغ گیاه آنغوزه با دوزهای mg/kg   100، 50، 25 . در همه موش­ها کیندلینگ با تزریق داخل صفاقی در یازده نوبت پنتیلن تترازول   mg /kg35 هر 48 ساعت یک بار انجام­شد. در روز دوازدهم به همه موش­ها برای دوز چالش،  PTZ mg/kg 75 تزریق­شد.30 دقیقه بعد از تزریق PTZ موش­ها برای ارزیابی فاز­های تشنج (5-0) مورد مشاهده قرارگرفتند.  نتایج: تجزیه­و­تحلیل آماری داده­ها نشان­می­دهد که عصاره صمغ گیاه آنغوزه بر شدت، پیشرفت و مدت تشنج ناشی از تزریق PTZ  اثر کاهندگی دارد. نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد­می­کنند که شاید گیاه آنغوزه بتواند در درمان صرع بزرگ، استفاده­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of anti-convulsant effect of alcoholic Ferula Assa Foetida gum extract PTZ-induced kindling model in mice

نویسندگان [English]

  • Zahra Kiasalari 1
  • Mohsen Khalili 1
  • Hamid Heidari 2
چکیده [English]

Background and Objective: Regarding the prevalence of epilepsy in human society and with respect to insufficiency of used treatment, the new strategy and methods for medical treatment of epileptic patients are necessary. Ferula assa foethica (F.foethica) is an important species of medicinal plant that has been used in traditional medicine as an anti-convulsant herb. So the present study has investigated anti-convulsion effect of F.foethica gum extract using PTZ-induced kindling method. Material and Methods: In the present study, 60 balb/c male mice were randomly selected and divided into 6 experimental groups (n = 10 in each group), i.e. 1. control, 2. PTZ, 3, 4 and 5. treatment groups which received the extract in 25, 50 and 100 mg/kg i.p, respectively, and 6. positive control group which received VA (100 mg/kg) as an anti-convulsant drug. All groups were kindled by 11 period injection of PTZ (35 mg/kg i.p.). In the 12th injection, all groups were tested for PTZ challenge dose (75 mg/kg). However, exhibited phase of seizure (0-5) were observed and noted till 30 min after PTZ injection. Results: Our data showed that the F. foetida gum extract has a reduction effect on seizure intensity, progression, and duration. Conclusion: The attained results showed that hydro-alcoholic gum extract of F. foetida can be used in grand male seizure treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epipepsy
  • Fervalassa
  • Foethicay
  • mice
  • PTZ