مقایسه آستانه درد حاد در دو جنس نر و ماده و تأثیر عصاره الکلی گیاه تاتوره بر آن

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد

2 گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی گروه علوم اعصاب مرکز تحقیقات پزشکی دانشگاه شاهد

3 دانشکده پزشکی شاهد

چکیده

  مقدمه و هدف: گزارش‌های متناقضی در مورد تفاوت احساس درد بین دو جنس نر و ماده ارائه شده‌‌است. لذا در این تحقیق، آستانه درد حاد در موش‌های نر و فازهای مختلف سیکل استروس موش‌های ماده از طریق آزمایش غوطه‌‌ور ‌‌کردن دم در آب مورد بررسی قرار گرفت. به‌علاوه، اثربخشی عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره در تغییر آستانه درد حاد بین دو جنس مطالعه گردید.            مواد و روش کار: موش‌های گروه کنترل نر و ماده تحت آزمون غوطه‌‌وری دم موش در آب 52 درجه قرار گرفتند. در گروه تحت درمان ٣٠-٢٥ دقیقه قبل از آزمون، عصاره گیاه تاتوره ( mg/kg 50) به صورت داخل صفاقی تزریق شد. از موش‌های ماده در هر دو گروه کنترل و درمان بلافاصله بعد از آزمون، نمونه اسمیر تهیه شد.   نتایج: در گروه کنترل، در آستانه درد موش‌‌های گروه نر با فازهای مختلف موش‌های ماده تفاوت معناداری ندارد، اما در موش‌‌های ماده، آستانه درد در موش‌های فازهای پرواستروس و دای استروس به صورت معنادار از استروس پایین‌‌تر است(01/0 p < ). در گروه تحت درمان با تاتوره، علاوه بر پایین‌‌تر ‌‌بودن معنادار آستانه درد در موش‌های نر نسبت به موش‌های ماده به طور کلی (05/0 p < )، آستانه درد در نرها به صورت معناداری از فاز استروس و مت استروس پایین‌‌تر است ) 001/0 (p < . به‌علاوه، گروه‌‌های پرو استروس و دای استروس با آستانه درد پایین‌‌تر، نسبت به فازهای استروس و مت استروس تفاوت معنادار نشان می‌دهند (001/0 p < ).   نتیجه‌گیری: حیوانات ماده در فازهای مختلف سیکل استروس، آستانه درد متفاوت دارند و عصاره تاتوره در تسکین درد در ماده‌‌ها بخصوص در فاز استروس از نرها مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Acute Pain Threshold between the Male and Female and the Effect of Alcoholic Extract of Datura Stramonium on it

نویسندگان [English]

  • zahra Kiasalari 1
  • mohsen Khalili 2
  • mostafa Eftekhari 3
چکیده [English]

  Background: Opposite observations about the discrepancy in the pain perception between male and female has been reported. In this regard, in this research pain thresholds among male and female rats in different phases of oestrous cycle were evaluated via tail immersion test. In addition, the efficiency of alcoholic seed extract of Datura stramonium in the modulation of acute pain threshold has been studied.   Materials & Methods : T he control groups of male and female rats were exposed to the tail immersion test using 52˚C water. In the experimental group, the extract of Datura stramonium was injected intraperituneally 25-30 minutes before the tail immersion test. Afterwards, in the both of control and experimental groups the smear samples were taken from the females.   Results: In the control group there is no significant difference in the pain threshold between male rats and females of different phases of oestrous cycle. However, in the female rats in proestrous and dioestrous phases, the pain thresholds are significantly lower than that of rats in oestrous phase (p < 0.01). In the experimental group, male rats in addition to having lower pain threshold relative to whole females (p < 0.05) (the average of 4 phases) treated with Datura stramonium, show a pain threshold that is significantly lower than that of females of oestrous and metoestrous phases (p < 0.001) . Furthermore, proestrous and dioestrous groups with lower pain thresholds relative to rats in oestrous and metoestrous phases show significant differences (p < 0.001) .   Conclusion: The female rats in the different phases of oestrous cycle have different pain thresholds and the extract of Datura stramonium is more efficient in the pain relief of female rats than male, especially oestrous phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Datura Stramonium
  • Acute pain
  • Oestrous cycle