اثر حفاظتی اسید آسکوربیک بر اختلال یادگیری و حافظه در موش بزرگ صرعی‌شده توسط اسید کاینیک

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه شاهد

2 دانش آموخته پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: تشنج‌های ناشی از صرع، موجب ایجاد مشکل در روندهای یادگیری و حافظه می‌شود؛ با درنظرگرفتن اثر حفاظتی اسید آسکوربیک (ویتامین C)، هدف این تحقیق، بررسی اثر تجویز این ماده بر نقص حافظه و یادگیری در مدل تجربی صرع لب گیجگاهیِ موش بزرگ صرعی‌شده توسط اسید کاینیک بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، موش‌‌های صحرایی به چهار گروه کنترل، کنترل مثبت، صرعی و صرعی دریافت‌کننده اسید آسکوربیک تقسیم‌شدند. برای صرعی‌کردن حیوانات از اسید کاینیک استفاده‌شد. اسید آسکوربیک نیز به میزان 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت داخل‌صفاقی و از یک هفته پیش از جراحی به حیوان تزریق شد. تأخیرهای اولیه و در حین عبور در آزمون اجتنابی غیرفعال و درصد رفتار تناوب در ماز Y در پایان کار تعیین‌شدند.

نتایج: پیش‌درمان با اسید آسکوربیک، باعث کاهش معنی‌دار رفتار تشنجی حیوانات در مقایسه با گروه صرعی نشد؛ درخصوص تأخیر اولیه نیز، تفاوت معنادار از نظر آماری میان گروه‌ها مشاهده‌نشد، تأخیر در حین عبور در گروه صرعی تحت پیش‌درمان با اسید آسکوربیک نیز نسبت‌به گروه صرعی تفاوت معنی‌دار نشان‌نداد و درصد تناوب در گروه صرعی تحت تیمار با اسید آسکوربیک به‌طور معنی‌دار از گروه صرعی بیشتر بود (05/0p < ).

نتیجه‌گیری: پیش‌تیمار با اسید آسکوربیک در موش صرعی‌شده هرچند بر توانایی نگهداری اطلاعات و به‌یادآوری آنها در آزمون اجتنابی غیرفعال تأثیرندارد، ولی موجب بهبود حافظه فضایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The protective effect of ascorbic acid on learning and memory deficit in kainate-epileptic rat

چکیده [English]

Background and Objective: Epileptic seizures lead to a problem in learning and memory. In view of the protective effect of ascorbic acid (vitamin C), the aim of this study was to investigate the effect of this substance on impairment of learning and memory in an experimental model of temporal lobe epilepsy in kainate-epileptic rat.

Materials and Methods: In this experimental study, rats were divided into four groups: sham, positive control, epileptic, and epileptic group receiving the ascorbic acid. Kainic acid was used for induction of epilepsy. Ascorbic acid was injected intraperitoneally at a dose of 100 mg/kg/day from one week before surgery. Initial and step through latencies in the passive avoidance test and alternation behavior percentage in Y maze were also determined.

Results: Pretreatment with vitamin C does not significantly decrease seizure behavior compared with epileptic group. Regarding initial latency there was no statistically significant difference between groups. Step through latency in vitamin C pretreated group has no significant change versus epileptic group. Alternation behavior percentage in vitamin C pretreated epileptic group was significantly greater than epileptic group (p < 0.05).

Conclusion: Although pretreatment with vitamin C does not affect the ability to store and recall in passive avoidance test, but could cause an improvement in spatial memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic Acid
  • Temporal lobe epilepsy
  • Seizure
  • Memory and Learning