اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بررفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ نر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: حافظه به طور طبیعی با گذشت زمان کاهش می یابد. دمانس یا نقصان حافظه و یا زوال عقل به دلیل آلزایمر، پیری و سایر ریسک فاکتورها، به مقدار زیادی زندگی روزمره فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. اسطوخودوس یک گیاه دارویی موثر در درمان   التهاب، صرع، افسردگی، اضطراب می باشد. همچنین اخیرا گزارشاتی مبنی بر اثرات آن بر بهبود حافظه ارائه شده است. به هر حال اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بر بهبود حافظه اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش های با حافظه سالم مطالعه نشده است.

مواد و روش ها:  در این مطالعه تعداد 40 سر موش سفید بزرگ نژاد  NMRIبا وزن 200 الی 250 گرم استفاده شد. حیوانات به چهار گروه ده تایی تقسیم گردیدند. 1- گروه کنترل روزانه به مدت یازده روز نرمال سالین دریافت می کردند. گروه های 2، 3 و 4 – عصاره آبی الکلی بخش های هوائی اسطوخودوس با دوز های 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه  به مدت یازده روز،  و یک ساعت قبل از هر آزمون رفتاری به صورت داخل صفاقی دریافت می کردند. حافظه اجتنابی غیر فعال با شاتل باکس و حافظه فضایی با ماز Y بررسی شد.


: تجویز مزمن عصاره با دوز 400  mg/kg به طور معنی داری حافظه فضایی در ماز Y و نیز حافظه اجتنابی غیر فعال در شاتل باکس را افزایش داد.


نتیجه گیری: مصرف تکراری اسطوخودوس (400  mg/kg) در موش های با حافظه سالم می تواند موجب تقویت حافظه شود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Lavandula officinalis aerial parts hydroalcoholic extract on rat passive avoidance behavior and spatial memory

چکیده [English]

Background and Objective: Memory naturally degrades with the passing of time. Dementia or deficit of memory caused by Alzheimer’s disease, aging and other risk factors, greatly affects one’s day-to-day life. Lavandula officinalis is an effective medicinal plant in treating inflammation, epilepsy, depression and anxiety. Also, recently have been submitted reports about the effects of lavender on memory improvement. However, the effect of aerial part hydro-alcoholic extract of Lavandula officinalis has not been studied on passive avoidance and spatial memory in rats with healthy memory.

Materials and Methods: In this study, 40 male NMRI rats weighing 200-250 g were used. Animals were divided into four groups (n=10 each). Control group (group 1) received normal saline, daily, for 9-11 continuous days groups 2, 3 and 4 received Lavandula officinalis aerial part hydroalcoholic extract at doses of 100,200 and 400 mg/kg intraperitoneally (i.p), daily, for 9-11 continuous days 60 min before the behavioral testing. Passive avoidance and spatial memory was tested by shuttle box and Y maze, respectively.

Results: Chronic administration of the extract at a dose of 400 mg/kg significantly enhanced spatial memory in Y maze and also passive avoidance memory in shuttle box.

Conclusion: Repeated consumption of Lavandula officinalis (400 mg/kg) in rats with healthy memory may cause memory potentiation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandula officinalis hydroalcoholic extract
  • Spatial memory
  • Passive avoidance memory
  • Healthy memory
  • Y maze