تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه: مصرف تکراری اسطوخودوس در طب سنتی ایران برای برخی از اختلالات عصبی از جمله صرع توصیه شده است. در ایران هم  لوندولا افیشینالیس وارداتی و هم نپتامنتوئیدس بومی با نام اسطوخودوس شناخته میشوند. علی رغم وجود گزارشاتی مبنی بر اثرات ضد صرعی و آنتی اکسیدانی لوندولا افیشینالیس، از این نظرهیچ گزارشی در باره  نپتا منتوئیدس در دسترس نیست. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد صرعی و آنتی اکسیدانی عصاره نپتامنتوئیدس بر تشنج ناشی از تزریق داخل وریدی زمانبند پنتیلن تترازول (PTZ) در موش طرح ریزی شد.

مواد و روش­ها: مدل تشنجی توسط انفوزیون داخل وریدی زمانبند PTZ در نظر گرفته شد و اثر ضد تشنجی و آنتی اکسیدانی ده روز پیش درمان با نپتامنتوئیدس مطالعه گردید.  PTZ توسط کاتتر ورید دمی تجویز شد و دوز آستانه PTZ از روی زمان لازم برای ایجاد تشنجات کلونیک، وزن بدن حیوان و میزان حجم انفوزیون  PTZ تعیین گردید. دیازپام به عنوان یک داروی ضد صرع به منظور مقایسه تست شد.

یافته ­ها: برخلاف دیازپام، نپتا خصوصیات ضد صرعی نشان نداد زیرا نه تنها دوز آستانه تشنج  PTZ را افزایش نداد که در دوزهایی آن را کاهش داد. یعنی نپتا بطور معنی داری استعداد ابتلا به صرع را افزایش داد (0.05 P < ). نپتا موجب افزایش معنی دارسطح NO مغز نسبت به گروه کنترل شد (0.05 P < ) اما بر میزان MDA بی اثر بود.

نتیجه گیری: این مطالعه بیان میکند نپتامنتوئیدس نه تنها از ایجاد تشنجات جلوگیری نکرد بلکه استعداد ابتلا به آن را افزایش داد. همچنین با توجه به افزایش NO توسط نپتا، احتمالا بتوان نیتریک اکساید را   یک عامل پیشبرنده صرع معرفی کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intensified convulsions induced through intravenous infusion of PTZ by Nepeta menthoides hydroalcoholic extract in mice

چکیده [English]

Background and Objective: Repeated application of Ustukhuddoos has been recommended for a long time in Iranian traditional medicine for some of nervous disorders like epilepsy. In Iran, both imported Lavandula officinalis and endemic Nepeta menthoides are commonly known as Ustukhuddoos. Despite of some reports about antiepileptic and antioxidant effects of Lavandula officinalis, there is no available report for this effect of Nepeta menthoides. Therefore, this study was designed to investigate the anti-epileptic and antioxidant activity of Nepeta menthoides extract on timed intravenous pentylenetetrazol infusion seizure in mice model.

Materials and Methods: A convulsive model that utilizes timed intravenous infusions of pentylenetetrazol (PTZ) was developed to study anticonvulsant and antioxidant effect of ten days Nepeta menthoides pretreatment in mice. PTZ was infused through an indwelling tail vein catheter, and the threshold dose of PTZ was determined from the time needed to produce clonic convulsions, the body weight of the animal, and the rate of infusion of PTZ. Diazepam (Diaz), a major antiepileptic drug, was also tested for comparison.

Results: Versus diazepam, Nepeta menthoides did not show antiepileptic properties because of not only it did not increase threshold dose of PTZ but also significantly decreased it at some doses (p < 0.05). It means Nepeta menthoides significantly increased susceptibility to seizures. Nepeta menthoides also significantly increased brain nitric oxide (NO) level in comparison with control group (p < 0.05) and it was ineffective on MDA level.

Conclusion: This study reported that Nepeta menthoides not only did not prevent seizures, but also increased susceptibility to seizures. Also, due to an increase in NO by Nepeta, nitric oxide may be a progenitor agent for epilepsy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nepeta menthoides
  • Ustukhuddoos
  • Pentylenetetrazole Infusion
  • Convulsion
  • Seizure