دوره و شماره: دوره 22، شماره 5 - شماره پیاپی 114، آذر و دی 1393 (114) 
بررسی ارتباط الگوهای غذایی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 1-12

محمد محمدشاهی؛ فاطمه شیرانی؛ سارا الهی؛ شکوفه قاسمی؛ مژده علایی شهنی؛ فاطمه حیدری