اثر عصاره الکلی سیاه‌دانه بر هیپوکمپ در موش صحرایی با صرع لب گیجگاهی

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی و علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

مقدمه و هدف: تحلیل‌رفتن نورون در بعضی مناطق هیپوکمپ و جوانه‌زدن فیبرهای خزهای در شکنج دندانه‌دار از مشخصات پاتولوژیک صرع لب گیجگاهی است. با توجه به اثرهای حفاظت عصبی و آنتی‌اکسیدانی سیاه‌دانه، هدف این بررسی، تعیین اثر پیش‌تیمار با عصاره الکلی آن در جلوگیری از تغییرهای بافتی هیپوکمپ در مدل تجربی صرع القاشده توسط اسید کاینیک در موش صحرایی بوده‌است.

مواد و روش‌ها: در این بررسی، 28 موش‌ صحرایی نر به چهار گروه شم، شم پیش‌تیمارشده با عصاره الکلی سیاه‌دانه، صرعی (کاینات) و صرعی پیش‌تیمارشده با عصاره الکلی سیاه‌دانه تقسیم‌شدند. برای صرعی‌کردن، اسید کاینیک به میزان 8/0 میکروگرم به داخل هیپوکمپ تزریق‌شد. عصاره الکلی سیاه‌دانه به میزان 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت داخل‌صفاقی و روزانه و به‌مدت یک هفته تا زمان جراحی تجویزشد؛ در پایان کار، دو روش رنگ‌آمیزی نیسل و تیم درخصوص برش‌های بافتی انجام‌شدند.

نتایج: القای صرع توسط اسید کاینیک با یک رفتار تشنجی بارز، همراه بود و تجویز عصاره، موجب کاهش معنی‌دار شدت حملات تشنجی شد، تراکم نورون‌های نیسل در سه ناحیه CA1، CA3، و CA4 هیپوکمپ در گروه صرعی‌شده، کاهشی معنی‌دار را در مقایسه با گروه شم نشان‌داد (01/0-05/0p < ) و پیش‌تیمار با عصاره، موجب افزایش معنی‌دار آن، فقط در ناحیه CA3 شد (05/0p < )، از نظر شدت جوانه‌زدن فیبرهای خزه‌ای نیز در گروه صرعی‌شده، افزایشی معنی‌دار نسبت‌به گروه شم مشاهده‌شد (005/0p < ) و پیش‌تیمار با عصاره الکلی سیاه‌دانه، سبب کاهش معنی‌دار آن شد (05/0p < ).

نتیجه‌گیری: پیش‌تیمار با عصاره الکلی سیاه‌دانه، موجب کاهش شدت رفتار تشنجی شده، در جهت حفاظت نورون‌ها در برخی نواحی هیپوکمپ عمل‌می‌کند و شدت جوانه‌زدن فیبرهای خزه‌ای را کاهش‌می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Nigella sativa alcoholic extract on hippocampus in rats with temporal lobe epilepsy

چکیده [English]

Background and Objective: Pathologically, temporal lobe epilepsy is hallmarked with neuronal degeneration in some areas of hippocampus and mossy fiber sprouting in dentate area. Considering some evidences on neuroprotective and antioxidant activity Nigella sativa (NS), this study was undertaken to evaluate the preventive effect of NS on structural changes in hippocampus of kainate-epileptic rats.

Materials and Methods: In this study, 28 male rats were divided into sham, NS-treated sham, epileptic, and NS-treated epileptic group. Rat model of epilepsy was induced intrahippocampal administration of 0.8 μg kainic acid per rat. Rats treated by intraperitoneal administration of alcoholic extract of NS daily for 1 week before surgery. Finally, brain sections were stained with Nissl and Timm methods.

Results: Induction of epilepsy by kainic acid was followed by a significant seizure and NS pretreatment significantly attenuated seizure intensity. Density of Nissl-stained neurons in CA1, CA3, and CA4 of hippocampus was significantly lower in epileptic rats versus sham (P < 0.05-0.01) and NS extract pretreatment significantly increased it only in CA3 zone (p < 0.05). Regarding mossy fiber sprouting, epileptic rats showed a higher degree of sprouting as compared to sham group (p < 0.005) and NS pretreatment significantly lowered it (p < 0.05).

Conclusion: Pretreatment with alcoholic extract of Nigella sativa reduces seizure intensity and could preserve neurons in some area of hippocampus and could lower mossy fiber sprouting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nigella sativa
  • Temporal lobe epilepsy
  • Seizure
  • Hippocampus