الگوی پیش‌بینی کمال‌گرایی مثبت و منفی در نمونه‌ای از دانشجویان شمال کشور: نقش مدل پنج‌عاملی شخصیت و سبک‌های دلبستگی

نویسندگان

1 روانشناسی، آکادمی ملی علوم ارمنستان، ایروان، ارمنستان

2 علوم روانشناسی، دانشگاه دولتی تربیت معلم ایروان، ایروان، ارمنستان

چکیده

مقدمه و هدف: کمال‌گرایی، سازه‌ای چندبعدی در دانشجویان بوده که متاأثر از رگه‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی آنهاست؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مدل پنج‌عاملی شخصیت و سبک‌های دلبستگی به ارائه یک الگوی پیش‌بینی برای کمال‌گرایی مثبت و منفی می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: دریک پژوهش توصیفی مقطعی از400 دانشجوی استان گیلان در سال1389-1390 به شیوه پیاپی، نمونه‌گیری به‌عمل‌آمد و هریک از آنها به مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی، پرسش‌نامه شخصیتی ‌نئو و مقیاس بازنگری‌شده دلبستگی بزرگسال پاسخ‌دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام تحلیل‌شدند.

نتایج: نتایج، نشان‌ ‌دادند که این عوامل مفروض درمجموع، به‌ترتیب: 20 و 25 درصد از واریانس مشترک کمال‌گرایی مثبت و منفی را تبیین‌می‌کنند. به‌‌طورکلی در مدل نهایی، «کمال‌گرایی مثبت» توسط متغیرهای وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی، دلبستگی اضطرابی و گشودگی و «کمال‌گرایی منفی» به‌وسیله دلبستگی اضطرابی، روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی و وظیفه‌شناسی، مورد پیش‌بینی قرار گرفتند (0001/0P < ).

نتیجه‌گیری: نتایج از آن حاکی بودند که برخی از ویژگی‌های شخصیتی مهم و سبک‌های دلبستگی می‌توانند در تظاهر کمال‌گرایی مثبت و منفی تأثیرگذار باشند؛ ازاین‌رو، لازم است مداخلاتی به‌منظور مدیریت منظم مؤلفه‌های سوق‌دهنده به کمال گرایی مثبت و منفی طرح‌ریزی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A prediction model for positive and negative perfectionism among a sample of college students in northern Iran: role of the Big Five Personality model and attachment styles

چکیده [English]

Background and Objective: Perfectionism is a multidimensional construct in students that are influenced by personality traits and attachment styles. Therefore, this study using the big five personality model and attachment styles to provide a prediction model for the positive and negative perfectionism.

Materials and Methods: In a cross-sectional study, 400 students of northern Iran during the years 2010-2011 were selected by consecutive sampling and each of them answered to Positive and Negative Perfectionism Scale, NEO-Five Factor Inventory and Revised Adult Attachment Scale. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression.

Results: Findings showed that these assumed factors totally explain 20% and 25% of shared variance of positive and negative perfectionism respectively. Overall, in final step, positive perfectionism was predicted by variables of conscientiousness, extraversion, anxious attachment and openness and negative perfectionism was predicted by variables of anxious attachment, neuroticism, extraversion and conscientiousness (p < 0.0001).

Conclusion: Results indicated that some important personality traits and attachment styles can influence the expression of positive and negative perfectionism. Thus, it is necessary to plan interventions for the regular management of driving components of positive and negative perfectionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive and negative perfectionism
  • Big five personality
  • Attachment styles