اثر درمانی شنا و مکمل آربوتین بر استرس اکسیداتیو کلیوی ناشی از دیابت

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائم شهر، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری،ایران

3 فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: استرس اکسیداتیو بافتی موضعی، مهم‌ترین عامل توسعه بیماری کلیوی دیابتی است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر درمانی شنا و مکمل آربوتین بر استرس اکسیداتیو کلیوی ناشی از دیابت بود.

مواد و روش‌ها: 42 سر موش صحرایی نر ویستار به‌صورت تصادفی به شش گروه(7 تایی) کنترل، دیابت، آربوتین، دیابت- آربوتین، دیابت- تمرین و دیابت- ترکیبی تقسیم‌شدند. دیابت با تزریق درون‌صفاقی آلوکسان (1 دوز،90 میلی‌گرم/کیلوگرم) القاشد و مکمل آربوتین (50 میلی‌گرم/کیلوگرم) پنج روز در هفته تزریق‌شد. حیوان‌ها با تمرین شنا به‌مدت 6 تا 30 دقیقه در روز و به‌مدت شش هفته ورزش‌داده‌شدند و 48 ساعت پس از آخرین مداخله‌ها کشته‌شده و سطوح مالون‌دی‌آلدئید، کاتالاز و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز کلیوی تعیین‌شدند. از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شد (05/0>p).

نتایج: دیابت، موجب افزایش معنی‌دار سطوح مالون‌دی‌آلدئید، کاهش سطوح کاتالاز و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کلیوی در مقایسه با گروه کنترل شد (000/0=P). شش هفته مکمل‌سازی با آربوتین، تمرین شنا و ترکیب این دو مداخله به کاهش معنی‌دار سطوح مالون‌دی‌آلدئید و افزایش سطوح کاتالاز منجرشد (000/0=P)؛ اما فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کلیوی، تنها در گروه ترکیبی، افزایشی معنی‌دار یافت (001/0=p).

نتیجه‌گیری: این نتایج تأییدکردند که تمرین منظم شنا و مکمل آربوتین می‌توانند از آسیب کلیوی ناشی از استرس اکسیداتیو از طریق تنظیم مثبت آنتی‌اکسیدانت‌ها و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در رت‌های دیابتی حمایت‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Therapeutic effect of swimming training and arbutin supplement on diabetes-induced renal oxidative stress

چکیده [English]

Background and Objective: The tissue oxidative stress is the most important factor in the development of diabetic kidney disease. The purpose of this study was to evaluate the therapeutic effect of swimming training and Arbutin supplement on diabetes-induced renal oxidative stress.

Materials and Methods: 42 male Wistar rats were randomly divided into 6 groups (7 rats per group) of control, diabetes, Arbutin, diabetes-Arbutin, diabetes-training and diabetes-combinatorial. Diabetes was induced by alloxan (90 mg/kg, intraperitoneally) in rats and Arbutin (50 mg/kg, i.p.) was administered for 5 days/week. The animals were exercised by swimming training at 5 min to 36 min per day, five days a week over six weeks. The rats were killed 48 h after the last treatments and renal malondialdehyde, catalase level and superoxide dismutase (SOD) activity were evaluated. A one-way analysis of variance was used for data analysis.

Results: Diabetes significantly increased renal malondialdehyde level and decreased renal SOD activity and catalase level (p = 0.000). Six weeks of supplementation with Arbutin and swimming training was associated with a significant decrease in malondialdehyde and elevated catalase level compared with diabetes group (p=0.000). But superoxide dismutase activity significantly increased in diabetes-combinatorial group (p=0.001).

Conclusion: Our results confirm that regular swimming training and Arbutin supplement protect against oxidative stress-induced kidney damage by up-regulation of antioxidants and decreasing malondialdehyde in diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbutin
  • Oxidative stress
  • Swimming training
  • Diabetes