دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 110، فروردین و اردیبهشت 1393 (110) 
ارتباط هموسیستئین خون با حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان غیرفعال

صفحه 1-8

محمد ابراهیم بهرام؛ مهدی نجاریان؛ محمد جواد پوروقار


تراسفکشن پایدار سلول‌های استرومایی مغز استخوان توسط وکتورpSecTag2/HygroA-CNTF به‌منظور استفاده در درمان ضایعات نخاعی

صفحه 69-76

حجت اله عباس زاده؛ تقی طریحی؛ علی نوری زاده؛ مجید صادقی زاده؛ علیرضا عزیززاده دلشاد؛ طاهر طاهری؛ هادی کاظمی