تقابل اثر نالوکسان با ناباروری القایی سیستم نیتریک اکساید در مدل حیوانی تخمدان‌ پلی‌کیستیک

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد

2 گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: نشانگان تخمدان پلی کیسنیک (PCOS)، طبق شواهد در درصد بالایی از زنان در سن باروری، باعث بروز مشکل ناباروری می‌شود؛ در این مطالعه، رفع این مشکل در موش‌های سفید بزرگی که به کمک بیش‌تحریکی سیستم نیتریک اکساید (NO) به عارضه PCOS، دچار شدند، بررسی‌شد.

مواد و روش‌ها: موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی ماده نژاد ویستار (با وزن 200-250گرم) به‌صورت باکره‌ دی استروس تحت شرایط استاندارد نگهداری‌شدند. یک گروه از آنها فقط ال-آرژینین (mg/kg 50) را به‌طور داخل‌صفاقی طی یک دوره نه روزه، روزی یک‌بار، دریافت‌کردند؛ گروه دیگر 30 دقیقه پیش از ترزیق آن محرک سیستم نیتریک اکساید، نالوکسان (mg/kg 4/0) گرفتند. گروه سوم، فقط نالوکسان (mg/kg 4/0) و گروه کنترل، فقط سالین (ml/kg 1) را دریافت‌کردند.

نتایج: تخمدان موش‌های تیمارشده با ال-آرژینین در مقایسه با گروه شاهد و گروهی که با پیش‌تزریق نالوکسان مواجه بود، ساختارهای کیستیک را معنی‌دار نشان‌داد. وضعیت پلی‌کیستیک تخمدان با پیش‌تزریق نالوکسان بهبودیافت؛ درضمن ال-آرژینین بر رحم اثر التهابی داشت، حال‌آنکه نالوکسان بر دیواره رحم، اثر فزاینده چین‌خوردگی اندومتر و گسترش سطح نشان‌داد.

نتیجه‌گیری: نالوکسان با عارضه پلی‌کیستیک تخمدانی القاشده با بیش‌تحریکی سیستم نیترارژیک تقابل اثر نشان‌داده‌است؛ این تحقیق می‌تواند با معرفی این اثر نالوکسان دریچه‌ای جدید را در رفع ناباروری ناشی از سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opposite effect of naloxone on infertility induced by nitric oxide system in an animal model of polycystic ovary

چکیده [English]

Background and Objective: Evidence exist that polycystic ovarian syndrome (PCOS) is responsible for a high percentage of women infertility during reproductive age. In this study, the correction of this problem by hyper-activation of nitric oxide (NO) system was studied in rats.

Materials and Methods: Female Wistar rats (weighing 200-250 g) were kept as virgin diestrous under standard conditions. One group of the rats was i.p. injected with L-arginine (50 mg/kg) through a period lasting nine days/once a day. Another group received naloxone (0.4 mg/kg), 30 min prior to i.p. injection of L-arginine during the experimental phase. The third group was injected with a single dose of naloxone (0.4 mg/kg, i.p.). The control group solely received saline (1 ml/kg, i.p.).

Results: Ovaries from L-arginine treated rats showed polycystic characteristics in comparison with the control this feature was resolved in the naloxone treated groups. The endometrium due to L-arginine showed inflammation, however, its growth or folding were significant in naloxone treated rats.

Conclusion: Naloxone intervenes with the PCOS induced by over-activation of NOS. This research likely represents the case of infertility in the animal model of PCOS. The study may open a new gate towards the naloxone efficacy on infertility induced of PCOS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycystic Ovarian Syndrome
  • Fertility
  • L-arginine
  • Nitric oxide
  • Naloxone