دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 112، مرداد و شهریور 1393 (112) 
بررسی روند شیوع اختلال‌های روانی در ایران

صفحه 1-10

احمدعلی نوربالا؛ بهزاد دماری؛ سهند ریاضی اصفهانی


مقایسه تأثیر محدودیت، محرومیت و نابرابری غذایی بر رفتارهای اضطرابی رت

صفحه 21-30

سعیده رضائی؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ احمد علی نوربالا؛ مهرداد روغنی؛ سقراط فقیه زاده