بررسی روند شیوع اختلال‌های روانی در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، بخش روان‌تنی، تهران، ایران

2 علوم پزشکی تهران، موسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

مقدمه و هدف: سلامت روان، یکی از موضوع‌های مهم و به‌طور جدی تاثیرگذار در نظام سلامت است که در همه دنیا و ازجمله ایران، مورد غفلت نسبی قرارگرفته‌است. در بسیاری از کشورها، رصد شیوع و بروز اختلال‌های روانی به‌صورت مرتب، طی دوره‌های مختلف انجام‌می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تدوین گزارشی از روند میزان شیوع اختلال‌های روان‌پزشکی در کشور براساس مطالعات گذشته است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی مستندها و مقالات موجود از جستجو در موتورهای جستجوگر استفاده‌شده‌است؛ مقالات به‌دست‌آمده، سپس با یکدیگر مقایسه‌شده‌اند و روند میزان شیوع اختلال‌های روان‌پزشکی بر این اساس استخراج‌شده‌است.

نتایج: تاکنون به‌منظور تعیین شیوع اختلال‌های روان‌پزشکی در سطح کشور، سه مطالعه اپیدمیولوژیک با سه ابزار مختلف صورت‌گرفته‌اند؛ در این سه مطالعه که در سال‌های 1378، 1380 و 1390 انجام‌شده، شیوع اختلال‌های روانی به‌ترتیب 21، 10/17 و 6/23 درصد برآورد‌شده‌است اما به دلیل وجود تفاوت در جامعه هدف و ابزار، مقایسه میان آنها با اشکال‌هایی همراه بوده؛ به همین دلیل به‌منظور استخراج روند اختلال‌های روان‌پزشکی، از مطالعات انجام‌شده با ابزار و جامعه هدف یکسان در شهر تهران، طی سال‌های 1378، 1387 و 1390 نیز استفاده‌شده که در این مطالعات، شیوع اختلال‌ها به‌ترتیب 5/21، 2/34 و 6/39 درصد بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعات انجام‌گرفته در کشور، به‌نظرمی‌رسد که میزان شیوع اختلال‌های روان‌پزشکی به‌صورتی نگران‌کننده در کشور رو به افزایش است؛ لذا لازم است تا ضمن شناخت علل و عوامل مؤثر در این افزایش، هرچه سریع‌تر، راهکارها و تدابیری مناسب به‌منظور مقابله با آن اتخاذشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mental disorders incidence trend in Iran

چکیده [English]

Background and Objective: Mental health is a seriouse issue in health care systems in the world including Iran which has been relatively neglected. In many countries, the prevalence and incidence of mental disorders are regularly observed. The aim of the present study was to prepare a report on the incidence trend of the mental disorders in Iran based on previous studies.

Materials and Methods: In this study, the literature was examined using web search engines. The extracted articles were then compared and the prevalence of psychiatric disorders was obtained from them.

Results: So far in Iran, three national scale surveys were conducted in order to determine the prevalence of mental disorders using different tools in 1998, 2007 and 2010 which showed prevalences of 21%, 17.10% and 23.6%, respectively. But since these surveys used different diagnostic tools, there were some difficulties comparing them. So, three surveys in the city of Tehran with the same tool conducted in 1997, 2007 and 2012 are used to determine the trends in mental health prevalence which showed prevalences of 21.5%, 34.2% and 39.6%, respectively.

Conclusion: The findings suggest that the prevalence of mental disorders in Iran is increasing alarmingly.Thus, the future attempt should be focused on causes and risk factors, and appropriate measures must be taken to deal with this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Mental disorders
  • National survey