مقایسه تأثیر محدودیت، محرومیت و نابرابری غذایی بر رفتارهای اضطرابی رت

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: یافته‌ها از نقش استرس‌های اجتماعی در پیری زودرس، بیماری و مرگ‌ومیر افراد حکایت‌می‌کنند. ازآنجاکه بدن با رفتار اضطرابی به استرس‌های محیطی پاسخ‌می‌دهد، در این مطالعه به مقایسه اثر«محدودیت غذایی، «محرومیت غذایی و نابرابری غذایی» بر بروز رفتارهای اضطرابی می‌پردازیم.

مواد و روش‌ها: 48 سر رت نر به شش گروه «شاهد، محدودیت غذایی (40 درصد کاهش حجم غذا، همراه با احساس نابرابری)، گروه محدودیت غذایی در شرایط ایزوله (40 درصد کاهش حجم غذا، بدون احساس نابرابری) ، محدودیت متناوب غذایی (دریافت غذا تنها یک‌بار در روز و به‌مدت 2 ساعت)، محرومیت غذایی (70 درصد کاهش حجم غذا همراه با احساس نابرابری) و محرومیت غذایی (70 درصد کاهش حجم غذا بدون احساس نابرابری) » تقسیم‌شدند و شرایط یادشده، طی سه هفته به آنها اعمال‌شد. در پایان دوره استرس رفتار اضطرابی با آزمونelevated plus maz سنجش‌شد.

نتایج: مدت و دفعات ورود به بازوی باز در گروه محرومیت غذایی نسبت‌به کنترل، افزایشی معنادار و در گروه محدودیت غذایی با نابرابری نسبت‌به کنترل، کاهشی معنادار داشته‌است.

نتیجه‌گیری: ترکیب افزایش فعالیت حرکتی و اضطراب حیوان در گروه محدودیت غذایی توأم با نابرابری غذایی، بیانگر شرایط تلاش حیوان برای بهبود شرایط است. محرومیت غذایی به‌خصوص زمانی‌که با احساس نابرابری همراه باشد، موجب کاهش تحرک می‌شود که نشان‌دهنده نقش نابرابری و تبعیض در ایجاد موقعیت « ناامیدی آموخته‌شده » است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of food restriction, food deprivation and food inequality on anxiety-like behavior in rats

چکیده [English]

Background and Objective: Findings represent the role of social stress in aging, disease and mortality of individuals. Since the body responses to environmental stress by anxiety behaviors, in this study we compared the effects of "food restriction", "food deprivation" and "social inequality" on anxiety-like behaviors.

Materials and Methods: In this study, 48 male rats were divided into 6 groups including “control”, “food restriction 40% reduction of food intake being able to sense other’s feeding (inequality)”, “food restriction keeping in isolated place (without inequality)”, “intermittent food restriction” , “ food deprivation 70% reduction in food intake being able to sense other’s feeding (inequality)”, and “food deprivation keeping in isolated place (without inequality)”. Different environmental stresses were applied during three weeks. At the end of stress period, anxiety behavior was measured by elevated plus maze ( EPM) test.

Results and Conclusion: The duration and frequency of open arm entries in food deprivation groups had a significant increase and in food restriction groups had a significant decrease as compared to the control group. Combination of increasing activity of the animals with anxiety during dietary restriction along with food inequality represent the effort conditions of animals for improvement. Food deprivation reduces activity, especially when is combined with the feeling of inequality that can be considered as the probable role of social inequality in manifestation of a “learned helplessness” situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food restriction
  • Food deprivation
  • Social Inequality
  • anxiety