بررسی تأثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی استان خراسان شمالی با تأکید بر نقش واسط سرمایه روان‌شناختی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی ، مشهد

2 پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: بدیهی است با توجه به اینکه نارضایتی و ترک شغل ازجمله مواردی است که در دنیای امروزی افزایش‌یافته و یکی از عوامل تأثیرگذار برآن، فرسودگی شغلی افراد است، انجام مطالعاتی از این دست که بتوانند ارتباط میان سبک زندگی افراد و تأثیرهای آن بر فرسودگی شغلی را مشخص‌کنند برای سازمان‌ها اهمیت‌می‌یابد؛ به همین منظور، تحقیق حاضر‌ می‌کوشد در قالب مدلی مفهومی، تأثیر سبک زندگی را بر فرسودگی شغلی، با توجه به نقشی واسط که برای سرمایه روان‌شناختی درنظرگرفته‌شده، بررسی‌کند

مواد و روش‌ها: این پژوهش، مطالعه‌ای پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش، پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی خراسان شمالی در سال 1392 و نمونه پژوهش 420 نفر از این جامعه بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب‌شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه فرسودگی شغلی مازلاج، سرمایه روان‌شناختی لوتانز و سبک زندگی محقق‌ساخته که روایی و پایایی قابل‌قبولی داشت، جمع‌آوری و با نرم افزار لیزرلو SPSS، مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش دومرحله‌ای تحلیل‌شد.

نتایج: این مطالعه نشان‌داد، که 1) مدل به‌کارگرفته‌شده، مدل نظری قوی برای پیش‌بینی تأثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران با تأکید بر نقش واسط سرمایه روان شناختی است و 2) همه روابط مستقیم وغیرمستقیم میان متغیرهای مدل، معنادار بوده‌است.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان‌داد که فرسودگی شغلی پرستاران درگرو سبک زندگی آنان است؛ ازطرفی ازآنجاکه فرسودگی شغلی پرستاران می‌تواند بر کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع موجود، مؤثر باشد، لازم است که مدیران بیمارستانی به مؤلفه‌های مؤثر بر جلوگیری از فرسودگی شغلی، بیشتر توجه‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of lifestyle on job exhaustion among the nurses in governmental hospitals in Northern Khorasan with emphasis on intermediate role of psychological capital

چکیده [English]

Background and Objectives: Obviously, given that dissatisfaction and turnover, including cases in which the modern world have further enhanced and job burnout is one of the effected factors, so, conducting some studies for determining the relationship between lifestyle and job burnout is important. This study examined the effect of lifestyle on job burn out among the nurses in governmental hospitals in Northern Khorasan with emphasis on intermediate role of psychological capital.

Materials and Methods: This study was a cross sectional analytical survey. Research community included the nurses in governmental hospitals in Northern Korasan in 2013. 420 nurses were randomly selected as research sample. For collecting data, Maslach job burn out, Luthans psychological capital and the researcher made lifestyle questionnaires which have acceptable reliability and validity were used. The data were analyzed by LISREL and SPSS software, structural equation modeling and two –stage least squares methods.

Results: Firstly, this research presented the model which is a strong theoretical model to predict the effect of lifestyle on job burn out between the nurses with emphasis on the intermediate role of psychological capital. Secondly, all of the direct and indirect relationships between the variables in the model was significant.

Conclusion: This research showed the nurses job burn out is influenced by their lifestyle. On the other hand, since the nurses job burn out can affect the quality of service and efficient use of organizational resources, so, it is necessary for hospital managers pay more attention to factors which affect to avoid job burn out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Job burn out
  • Psychological capital