بررسی عوامل مؤثر بر اختلال رشد کودکان زیر 2 سال با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندسطحی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی، همدان

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

مقدمه و هدف: اختلال رشد به‌عنوان یکی از مسائل مهم بهداشت و سلامت در جهان به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به‌شمارمی‌رود که به ناتوانی در میزان رشد در طول زمان اشاره‌دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین مهم‌ترین عوامل مرتبط با بروز اختلال رشد کودکان زیر 2 سال به کمک مدل رگرسیون چندسطحی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه طولی، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 2182 کودک زیر 2 سال به‌صورت تصادفی از میان هشت مرکز بهداشت تهران انتخاب‌شدند. اختلال رشد به‌صورت کمبود وزن (دست‌کم50 گرم) کودکان در هر بار مراجعه به مراکز بهداشت در مقایسه با مراجعه پیشین تعریف‌شد. برای تحلیل و شناسایی عوامل اثرگذار، مدل رگرسیون لجستیک سه‌سطحی برازش‌داده‌شد.

نتایج: در تحلیل رگرسیون لجستیک سه‌سطحی، تب (299/0 p=)، تغذیه با شیر مادر، 2 ساعت پس از تولد (787/0 p=) و سن کودک هنگام اغاز غذای مکمل (165/0 p=)، معنادار نبودند؛ اما دندان‌درآوردن، ابتلا به اسهال، عفونت‌های ادراری و تنفسی، قطع شیر مادر و سایر بیماری‌ها از نظر آماری بر بروز اختلال رشد، اثر معنی‌دار داشتند (001/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of factors affecting growth failure of children under two years with multilevel logistic regression model

چکیده [English]

Background and Objective: Growth failure is one of the important health issues around the world especially in developing countries such as Iran that results in inability to growth over time. The aim of this research was to detect some of the most effective factors of growth failure in children under two years using the multilevel logistic regression model.

Materials & Methods: In this longitudinal study, using a cluster sampling method, 2182 children less than two years were randomly selected from eight health centers in Tehran. Growth failure was defined as a weight decrease in a child weight (minimum 50 grams) at each attendance related to the previous evaluation. To identify the effective factors, the three-level logistic regression model was fitted.

Results: In three-level logistic regression model, fever (p = 0.299), breast-feeding during 2 hours after birth (p = 0.787) and age of beginning complementary food (p = 0.165) were not significant, but teething, diarrhea, catching cold, urinary tract infections, and discontinuation of breast-feeding were the significant risk indicators for FTT (p < 0.001). The variance of the 3rd level (health centers) was 0.78 (SE = 0.46) and the variance of the 2nd level (infants) was estimated 0.54 (SE = 0.09).

Conclusion: In general, our findings showed a rather high prevalence of growth failure in our study population (54.2% of infants experienced growth failure during the first 24 months of their life). Therefore, considering the significant risk factors in the incidence of FTT in children between 0 and 2 years in Tehran, it seems the promotion of knowledge level of mothers and healthcare providers may reduce and control this problem effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Failure
  • children under two years
  • Risk factors
  • Logistic regression model
  • Multilevel analysis