تعدیل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئین در پاسخ به یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه و هدف: به‌تازگی، نتایج برخی داده‌های علمی، تأثیرهای مثبت ترکیب‌های کافئینی را بر تعدیل علایم التهابی گزارش‌کرده‌اند؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ سرمی عامل نکروز توموری آلفای «TNF-α» در مردان والیبالیست، متعاقب انجام یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز بود.

مواد و روش‌‌ها: برای این منظور ،30 مرد والیبالیست (میانگین سن 45/1±47/21 سال، درصد چربی 11/347/10 درصد و شاخص توده‌ بدنی 26/1±15/23 کیلوگرم بر مجذور متر) در قالب طرحی ‌تجربی و دوسویه کور به‌طور تصادفی در سه گروه همگن مکمل (با 6 و 9 میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کافئین) و شبه‌دارو (6 میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم از وزن بدن دکستروز)، جایگزین شدند. همه‌ آزمودنی‌ها پس از مکمل‌دهی در یک قرارداد فعالیت مقاومتی باوزنه (با 80 درصد یک تکرار بیشینه تاحد واماندگی) شرکت‌کردند و تغییرهای شاخص‌ التهابی «TNF-α سرمی»، طی سه مرحله (حالت پایه، 45 دقیقه پس از مصرف مکمل‌ و 24 ساعت پس از قرارداد تمرینی) اندازه‌گیری‌شدند. داده‌های نرمال با آزمون‌های تحلیل واریانس مکرر و تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی‌شدند.

نتایج: یافته‌ها حکایت‌می‌کنند که مصرف مقادیر متفاوت کافئین در حالت پایه، تأثیری معنی‌دار بر شاخص‌ التهابی داشت (05/0P < )؛ این در حالی بود که مصرف مقادیر مختلف کافئین، توانست به‌طور معنی‌داری از پاسخ افزایشی 24 ساعتی‌ TNF-α سرمی جلوگیری‌کند(05/0P < ).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان‌نتیجه‌گرفت که مصرف حاد مقادیر مختلف مکمل‌ کافئین، به‌احتمال از پاسخ افزایشی TNF-α سرمی مردان والیبالیست، متعاقب انجام یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modulation of serum level of TNF-α following caffeine intake in response to a single bout of resistance exhaustive exercise

چکیده [English]

Background and Objective: Since the results of some scientific data on positive effects of caffeine compounds on modulation the inflammatory symptoms have been reported, the present study was conducted to identify the effect of acute different doses of caffeine ingestion on serum tumor necrosis factor alpha (TNF-α) response following a single bout resistance exhaustive exercise in male volleyball players.

Materials and Methods: Thirty male volleyball players (aged 21.47±1.45 years, fat 10.47±3.11%, and BMI 23.15±1.26 kg.m2) in an experimental, randomized and double-blind design were allocated equally into three randomized homogeneous groups: supplement groups (Caffeine intake: 6 or 9 mg.kg-1) and placebo group (Dextrose intake: 6 mg.kg-1). After the supplementation, all subjects were participated in a single resistance weight-training (with 80% of one repetition maximum until exhaustive). Changes in serum TNF-α were determined in three phases (Baseline, 45 min after the supplementation and 24 hours after the training protocol). The normal data were analyzed by repeated measure ANOVA and Bonferroni at α≤0.05.

Results: The results show that the different doses of caffeine ingestion has significant effects (P < 0.05) on the basal inflammatory marker. Moreover, the 24-hour response of serum TNF-α following the resistance exercise in caffeine groups was significantly less than placebo group (P < 0.05).

Conclusion: Based on the present findings, it can be concluded that acute different doses of caffeine intake may be able to reduce exercise-induced inflammatory response (TNF-α) following a single bout resistance exercise in male volleyball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caffeine
  • Tumor necrosis factor alpha
  • Resistance exercise