کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشکده‌های پیراپزشکی و پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 گروه اطاق عمل و هوشبری مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 جراحی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده

مقدمه و هدف: شناخت عوامل ‌مؤثر بر کیفیت ‌و کمیت آموزش ‌بالینی در رفع مشکلات‌ آموزش بالینی مفید ‌است و سالم‌بودن عناصر تشکیل‌دهنده آن باعث بالا‌رفتن کیفیت ‌آموزش می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درخصوص کیفیت آموزش بالینی انجام‌شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی تمامی دانشجویان سال آخر دانشکده‌های پیراپزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1391-1390 انجام‌شد، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نا‌مه‌ای در پنج حیطه اهداف و برنامه‌های آموزشی، عملکرد مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی بود. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار آماری 5/11 SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، تجزیه‌وتحلیل‌شدند.

نتایج: 93 دانشجو و 22 مربی در این مطالعه شرکت‌کردند. میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در پنج حیطه مورد بررسی برحسب رشته تحصیلی اختلافی معنی‌دار داشت. میانگین نمره دیدگاه مربیان در حیطه‌های برخورد با دانشجو و محیط آموزش براساس سابقه کار آموزشی و بالینی اختلافی معنی‌دار داشت (p < 0.05). مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان و مربیان در حیطه‌های عملکرد مربی و برخورد با دانشجو از نظر آماری، تفاوتی معنی‌دار داشت (p < 0.05).

نتیجه‌گیری: آموزش ‌بالینی بسیار پیچیده بوده و ابعاد متعددی را شامل می‌شود. دیدگاه دانشجویان و مربیان در رشته‌های مختلف درخصوص حیطه‌های مؤثر بر آموزش بالینی متفاوت است. با ارزیابی‌های مکرر عرصه‌های بالینی و مقایسه با وضعیت موجود می‌بایست نقاط قوت و ضعف شناسایی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of clinical education from the viewpoints of students and instructors of paramedical and nursing-obstetrics schools of Birjand University of Medical Sciences

چکیده [English]

Background and Objective: Recognizing the factors affecting the quality and quantity of clinical education (CE) is helpful in solving CE problems. Also, CE healthy constituents can enhance the quality of education. This study aimed to determine the viewpoints of students and instructors of Birjand University of Medical Sciences regarding CE quality.

Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional study covered all senior students at Paramedical and Nursing-Obstetrics Schools of Birjand University of Medical Sciences during 2011-2012. The instrument involved a questionnaire which covered 5 domains including the educational objectives and plans, the trainer’s performance, his/her manner of treating the students, educational setting, and supervision and evaluation. The data were analyzed in SPSS using descriptive and analytical tests.

Results: There were 93 students and 22 instructors in this study. There was a significant difference (p < 0.05) between students’ mean scores of the five domains on the basis of their major. The difference between instructors’ viewpoints mean scores concerning their way of treating students and the educational setting was significant on the basis of their educational and clinical experience (p < 0.05). Finally, students and trainers’ mean scores concerning trainers’ performance and treatment of students was significantly different (p < 0.05).

Conclusion: CE is complicated and widely-dimensioned. Students and instructors’ views of different fields of study have different views on the domains influential in CE. It is through frequent evaluations of clinical areas and comparison with the current status that the strengths and weaknesses can be recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality
  • Clinical education
  • Paramedical
  • Nursing-obstetrics