تراسفکشن پایدار سلول‌های استرومایی مغز استخوان توسط وکتورpSecTag2/HygroA-CNTF به‌منظور استفاده در درمان ضایعات نخاعی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفای بیمارستان خاتم‌الانبیا

2 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفای بیمارستان خاتم‌الانبیا

4 دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: ژن (CNTF) که یکی از اعضای خانواده ژن‌های نوروتروفیک است، در محافظت بقا گانگلیون‌های سیلیاری و نورونی شرکت‌دارد. CNTF تمایز و بقای گونه‌های مختلف نورون‌های حسی ، حرکتی، اتونوم و الیگودندروسیت‌ها را افزایش‌می‌دهد. به‌منظور افزایش خاصیت نوروتروفیکBMSCs پلاسمید pSec-Tag2/hygroA-CNTF ساخته‌ و با استفاده از لیپوفکتامین وارد سلول‌های BMSCs شد.

مواد و روش‌ها: پلاسمید pSec-Tag2/hygroA-CNTF ساخته‌شد و با استفاده از سکانسینگ مورد تأیید قرارگرفت و با استفاده از لیپوفکتامین به سلول‌های BMSCs، وارد شد.میزان رونویسی در ژن مورد نظر توسط RT-PCR محاسبه و میزان بیان پروتئین با استفاده از وسترن بلات و الیزا بررسی‌شد.

نتایج: سکانسینگ نشان‌داد که پلاسمید pSec-Tag2/hygroA-CNTF، دارای توالی صحیحی است. پس از ترانسفکشن، بیان ژن CNTF و بیان پروتئینی آن با استفاده از RT-PCR و وسترن بلات تأییدشد.

نتیجه‌گیری: پلاسمید pSec-Tag2/hygroA-CNTF با داشتن بیان مناسب در سلول‌های BMSCs می‌تواند درصورت پیوند، سبب افزایش بازسازی سلول‌های آسیب‌دیده پس از ضایعه نخاعی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transfection of BMSCs by pSec-TAG-A-CNTF for spinal cord injury

چکیده [English]

Background and Objective: Ciliary neurotrophic factor (CNTF) was originally described as a trophic factor supporting the survival of ciliary ganglion neurons in vitro. CNTF can also promote the survival and differentiation of a variety of nerve cells including sensory, motor, autonomic neurons and oligodendrocytes. To enhance the neurotrophic effect of BMSCs, the CNTF-pSec-tag 2 /hygro A plasmid was constructed and transferred into BMSCs by lipofectamin.

Materials and Methods: Plasmid CNTF-pSec-tag 2 /hygro A was constructed and verified by sequencing. BMSCs were transfected by lipofectamin. The transcription of the gene was evaluated by RT-PCR and real time PCR, and the expression of protein was evaluated by western blotting and ELISA.

Results: CNTF-pSec-tag 2 /hygro A plasmid was correctly verified. After transfection, the transcription of CNTF gene and the expression of CNTF protein were proven by RT-PCR, western blotting and ELISA.

Conclusion: CNTF-pSec-tag 2 /hygro A plasmid was correctly constructed and BMSCs were successfully transfected by transfection and CNTF-pSec-tag 2 /hygro A protein can be expressed well, which is a good foundation for future studies on the transplantation of gene-modified BMSCs to promote spinal cord regeneration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfection
  • Subcloning
  • CNTF
  • BMSCs