بررسی ارتباط الگوهای غذایی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات هیپرلیپیدمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 گروه تغذیه، واحد بین الملل اروند، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 واحد تغذیه، بیمارستان تأمین اجتماعی شفا اهواز

6 مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

مقدمه و هدف: الگوی غذایی مناسب، به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، نقشی مهم در کنترل و درمان بیماری دیابت دارد؛ براین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط الگوی غذایی غالب و کیفیت زندگی بیماران دیابتی انجام‌شده‌است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی، روی 110 بیمار دیابتی نوع 2 تحت پوشش کلینیک دیابت اهواز در سال 1391 انجام‌شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شامل پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک و انتروپومتریک، پرسش‌نامه بسامد خوراک نیمه‌کمی، پرسش‌نامه استاندارد کیفیت زندگی SF-36 و پرسش‌نامه استاندارد کیفیت زندگی اختصاصی بیماران دیابتی نوع 2 ADDQOL بودند. اطلاعات پس از جمع‌آوری، توسط نرم‌افزار19 SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری t مستقل و رگرسیون خطی چندمتغیره تجزیه‌وتحلیل‌شدند.

نتایج: در این مطالعه سه الگوی غذایی غالب شناسایی شد: الگوی غذایی سالم، سنتی و پرپروتئین. الگوی غذایی سالم با مقادیر کمتر وزن، BMI، درصد چربی و قند خون بیماران، مرتبط بود (05/0P < )؛ الگوی غذایی سالم، همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری با شاخص‌های کیفیت زندگی (عملکرد جسمی، سلامت عمومی، انرژی و نشاط بیماران، اعتمادبه‌نفس، امید به آینده و آزادی عمل در خوردن) داشت؛ درمقابل، الگوی غذایی سنتی با کیفیت زندگی پایین‌تر بیماران، همراه بود (05/0> P).

نتیجه گیری: اصلاح الگوی غذایی و پیروی از الگوی غذایی سالم با تأثیرگذاری مثبت بر شاخص‌های آنتروپومتریک، کنترل قند خون و افزایش اعتمادبه‌نفس و امید به آینده، باعث افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی خواهدشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationship between dietary patterns and quality of life in patients with type 2 diabetes

چکیده [English]

Background and Objective: Appropriate dietary pattern as one of the influencing factors on quality of life plays an important role in the control and treatment of diabetes. Therefore, the present study was conducted to evaluate the relationship between dietary patterns and quality of life in patients with diabetes.

Materials and Methods: This cross-sectional study was done on 110 patients with diabetes attending the Diabetes Clinic of Ahvaz in 2012. The instrument for data collection included demographic and anthropometric questionnaire, semi-quantitative food frequency questionnaire, quality of life questionnaire SF-36 and audit of diabetes-dependent quality of life (ADDQOL). The collected data was analyzed using SPSS version 19, by independent t test and multivariate linear regression.

Results: In this study, three major dietary patterns including healthy, traditional and high-protein dietary patterns were identified. Healthy dietary pattern was associated with smaller amounts of weight, BMI, body fat percent and blood glucose (p < 0.05). A significant positive correlation was also found between healthy dietary pattern and quality of life indices (physical functioning, general health, vitality, self-confident, positive feeling about the future and freedom to eat). In contrast, the traditional dietary pattern was associated with lower score of quality of life (p < 0.05).

Conclusion: Modification of dietary pattern and following a healthy dietary pattern, by a positive impact on the anthropometric indices, blood glucose control and increased self-confidence and hope in the future, will improve quality of life in patients with diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 Diabetes
  • Dietary pattern
  • Quality of Life
  • Factor analysis