تأثیر تمرین‌های تناوبی با شدت بالا (HIIT) و بی‌تمرینی متعاقب آن بر مقادیر آدیپونکتین پلاسمایی دانشجویان پسر غیرورزشکار

نویسندگان

فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آدیپونکتین، آدیپوسایتوکاینی است که از سلول‌های چربی تولید‌می‌شود و نشان‌داده‌اند، ویژگی ضدآترواسکلروزی و ضدالتهابی دارد؛ اما پاسخ آن به تمرین‌های تناوبی شدید و بی تمرینی به‌درستی معلوم نیست. هدف پژوهش حاضر، تأثیر ده هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و بی‌تمرینی متعاقب آن بر مقادیر آدیپونکتین پلاسمایی دانشجویان پسر غیرورزشکار بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 26 نفر از دانشجویان پسر غیرورزشکار به‌طور تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم‌شدند. گروه تجربی در یک برنامه تمرینی ده‌هفته‌ای و هر هفته، سه جلسه، طبق برنامه تمرینی با شدت 85 تا 100 درصد HRmax به تمرین پرداختند و پس از آن، آزمودنی‌ها چهار هفته بی‌تمرینی را تجربه‌کردند تا آثار بی‌تمرینی نیز مطالعه‌شوند. خون‌گیری پس از 14 ساعت ناشتایی در مراحل مختلف با شرایط مشابه انجام و مقادیر آدیپونکتین پلاسمایی با استفاده از کیت آدیپونکتین شرکت BOSTER آمریکا اندازه‌گیری‌شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD و آزمون t مستقل در سطح معناداری 05/0≥α تحلیل‌شدند.

نتایج: یافته‌ها نشان‌دادند که ده هفته تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT)، باعث افزایش معنادار مقادیر آدیپونکتین پلاسمایی و کاهش معنادار BMI و وزن بدن در گروه تجربی نسبت‌به گروه کنترل شد (000/0=p)؛ درضمن، مشخص شد پس از چهار هفته بی‌تمرینی به دلیل توقف تمرین، مقادیر آدیپونکتین پلاسمایی، کاهشی معنادار یافت (000/0=p)؛ در انتهای پژوهش در گروه کنترل در مقادیر وزن بدن، BMI و آدیپونکتین پلاسمایی، تغییری معنادار دیده‌نشد (05/0≤p).

نتیجه‌گیری: تمرین تناوبی با شدت بالا به‌عنوان شیوه تمرینی جدید و مؤثر با افزایش معنادار آدیپونکتین-عامل محافظ قلب و عروق- تأثیری پیشگیرانه برای بیماری‌های قلبی-عروقی داشته، درحالی‌که با توقف تمرین و بی‌تمرینی، سازگاری‌های مطلوب تمرین ازبین‌رفته، با کاهش آدیپونکتین، افراد در معرض عوامل خطرزای قلبی-عروقی قرارمی‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity interval training and detraining period on plasma level of adiponectin in non-athlete boy students

چکیده [English]

Background and Objective: Adiponectin is an adipocytokine that is produced in adipocytes and recent studies have shown that adiponectin has anti-atherosclerotic and anti-inflammatory feature. But its response to successive exercises and detraining is unknown. The purpose of the present research was to measure the effect of a 10-week high intensity interval training (HIIT) and subsequent detraining period on plasma level of adiponectin in non-athlete male students.

Materials and Methods: In this quasi-experimental research, 26 non-athlete male students were selected in a simple random manner and were divided into two control and experimental groups. Experimental group exercised in a 10-week training plan, 3 times a week with a severing gamut of 85 to 100 percent HRmax and sequentially they experienced 4 weeks of detraining. The blood sampling was done after fasting for 14 hours in various phases with same conditions and the plasma level of adiponectin was measured using American Boster Corporation Adiponectin kit. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov, repeated measure ANOVA and post hoc LSD and t-test at a significance level set at α≤0.05.

Results: The results showed that 10-week high intensity interval training (HIIT) results in a significant increase in the level of plasma adiponectin as well as a significant decrease in BMI value and body weight in experimental group than the ones in the control group (p=0.000). It was also found out that plasma level of adiponectin had a significant decrease after 4 weeks of detraining (p=0.000). At the end of research, there was no notable change in body weight, BMI value and plasma level of adiponectin in the control group.

Conclusion: High-intensity interval training, as a new and effective method of training, with a noteworthy increase in adiponectin, a protective factor for cardiovascular disease, has a prophylactic effect on cardiovascular disease, while with a cessation of exercise and detraining, optimal training adaptations are lost and with a decrease in adiponectin, people are exposed to risk factors for heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training (HIIT)
  • Detraining
  • Adiponectin
  • Non-athlete