مقایسه مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشرشیاکلی جداشده از ادرار بیماران بزرگسال با توجه به جنس، سن و نوع پذیرش

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات میکربشناسی مولکولی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: عفونت دستگاه ادراری، یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریایی است و اشرشیاکلی، شایع‌‌ترین عامل آن است. هدف از این مطالعه، بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های اشرشیاکلی‌ از ادرار بیماران بزرگسال (15 سال و بالاتر) دارای علایم عفونت ادراری در بیمارستان پارس تهران به‌منظور تعیین مؤثرترین دارو در موارد درمان تجربی این عفونت‌ها بود.

مواد و روش‌ها: نتیجه آزمایش تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی به‌دست‌آمده با روش دیسک دیفیوژن برای جدایه‌های اشرشیاکلی از ادرار بیماران، طی دوره‌ای سه‌ماهه از اول فروردین تا آخر خرداد 1392 مورد بررسی قرارگرفت.

نتایج: فراوانی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های اشرشیاکلی (562 جدایه) به آمپی‌سیلین 3/80 درصد، کوتریموکسازول 4/61 درصد، سیپروفلوکساسین 7/48 درصد، سفازولین 1/46 درصد، سفپیم 8/45 درصد، سفتریاکسون 5/42 درصد، توبرامایسین 7/28 درصد، سفتازیدیم 3/27 درصد، جنتامایسین 1/24 درصد، نیتروفورانتوئین 2/2 درصد، پیپراسیلین- تازوباکتام 4/1 درصد، آمیکاسین 5/0 درصد و کلیستین 4/0 درصد بود. مقاومت به مروپنم دیده‌نشد و 1/42 درصد از جدایه‌های اشرشیاکلی، دارای بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف بودند. مقاومت بیشتر به اغلب آنتی‌بیوتیک‌ها در اشرشیاکلی جداشده از مردان نسبت‌به زنان، بیماران بستری نسبت‌به سرپایی و افراد دارای سن بیشتر نسبت‌به افراد جوان‌تر دیده‌شد که اختلاف برای برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها از نظر آماری، معنی‌دار بود (P value

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of antibiotic resistance in Escherichia coli isolated from urine of adult patients with regard to gender, age and kind of admission

چکیده [English]

Background and Objective: Urinary tract infection (UTI) is one of the most prevalent bacterial infections and Escherichia coli is the most common cause of it. The aim of this study was determination of the antibiotic resistance of E. coli isolated from urine of adult patients (≥15 years old) harboring UTI symptoms at Pars General Hospital in Tehran, Iran, for evaluating the most effective drug for the empirical treatment of this infection.

Materials and Methods: The results of antimicrobial susceptibility test, obtained by the disk diffusion method, were investigated for E. coli isolated from urine during three months from April to July 2013.

Results: The frequency of antibiotic resistance in E. coli isolates (562 isolate) was as follows: ampicillin 80.3%, cotrimoxazole 61.4%, ciprofloxacin 48.7%, cefazolin 46.1%, cefepime 45.8%, ceftriaxone 42.5%, tobramycin 28.7%, ceftazidime 27.3%, gentamicin 24.1%, nitrofurantoin 2.2%, piperacillin/tazobactam 1.4%, amikacin 0.5% and colistin 0.4%. Resistance to meropenem was not seen and 42.1% of E. coli isolates contained extended spectrum β-lactamases (ESBL). A higher resistance to most antibiotics was seen in E. coli isolated from men as compared to women, inpatient as compared to outpatients and elder patients as compared to younger patients, which these differences were statistically significant for some antibiotics (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Escherichia coli
  • Urinary tract infection
  • Gender
  • Age
  • Admission