اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم بر ویسفاتین و واسپین سرمی، مقاومت به انسولین، نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان با اضافه وزن

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

3 فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آدیپوکاین‌ها، سایتوکین‌هایی هستند که از بافت چربی ترشح‌شده، در افزایش و کاهش مقاومت به انسولین نقش‌دارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم بر میزان ویسفاتین پلاسمایی، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن است.

مواد و روش‌ها: بدین منظور 20 مرد دارای اضافه وزن از میان داوطلبان به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل (10n= ) و تمرین (10n= ) قرارگرفتند؛ گروه تمرین، یک دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم را به‌مدت هشت هفته انجام‌دادند. پیش از آغاز پروتکل تمرین، ترکیب بدنی آزمودنی‌ها با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر بدن مدل BoCA X1 اندازه‌گیری‌شد؛ همچنین نمونه خونی ناشتایی پیش از آغاز پروتکل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین به‌منظور اندازه‌گیری ویسفاتین، واسپین، گلوکز و انسولین از آزمودنی‌ها گرفته‌شد. با استفاده از روش الایزا تغییرهای سرمی متغیرها مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده کیت اندازه‌گیری‌شد. داده‌های حاصل از تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 و آزمون تحلیل‌ کواریانس تجزیه‌و‌تحلیل‌شدند.

نتایج: یافته‌های تحقیق یک دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم، به کاهش درصد چربی (042/0 p=)، BMI (05/0 p=)، نسبت دور کمر به دور لگن (007/0 p=)، LDL، تری‌گلیسرید (02/0 p=)، کلسترول (00/0 p=)، مقاومت به انسولین (013/0 p=)، ویسفاتین سرمی (001/0 p=) و افزایش واسپین سرمی (002/0 p=) و HDL (001/0 p=) در مردان دارای اضافه وزن منجرمی‌شود.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان‌دادند که یک دوره تمرین تناوبی شدید و پرحجم می‌تواند سبب بهبود ترکیب بدنی در مردان دارای اضافه وزن شود. کاهش درصد چربی بدن با کاهش مقاومت انسولین، کاهش سطوح سرمی ویسفاتین و افزایش سطوح سرمی واسپین، همراه بود؛ بنابراین، استفاده از این نوع تمرین‌ها برای کاهش مقاومت به انسولین از طریق تعدیل ترکیب بدن و کاهش ویسفاتین سرمی و افزایش واسپین سرمی در مردان دارای اضافه وزن می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high volume high intensity interval training on serum visfatin and vaspin, insulin resistance, lipid profile and body composition of overweight men

چکیده [English]

Background and Objective: Adipokines are adipocytokines that are released from adipose tissue and play a role in increasing or decreasing insulin resistance. The aim of the present study was to survey the effect of high volume high intensity training on plasma visfatin and vaspin, insulin resistance, lipid profile and body composition of overweight men.

Materials and Methods: Twenty overweight men were randomly divided into the control group (n=10) and training group (n=10). The training group performed high volume HIT training for 8 weeks (3 times per week). Before the training period, subject’s body composition evaluated by body composition analyzer, BoCA X1 model. Fasting blood samples was also obtained before training protocol and 48 hours after last training session for evaluating lipid profile and plasma glucose, insulin, visfatin and vaspin. ELISA method was used according to instructions of kit manufacturer. Data were analyzed by covariance analysis using SPSS 20.

Results: High volume HIT decreased body fat present (p= 0.042), BMI (0.05), WHR (p= 0.007), LDL (p= 0.02), cholesterol (p= 0.00), insulin resistance (p= 0.013), visfatin (p= 0.001) and increased vaspin (p=0.002) and HDL (p=0.001) in overweigh men.

Conclusion: The results of the present study suggested that high volume HIT improves body composition in overweight men. The decreased fat present was consistent with decease of insulin resistant, serum visfatin and increase of serum vaspin. Therefore, using high volume HIT for decreasing insulin resistant by improvement in body composition, decrease of visfatin and increase of vaspin in overweight men is useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High volume high intensity training
  • Insulin resistant
  • Visfatin
  • Vaspin
  • Overweight men