دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 164، فروردین و اردیبهشت 1402 
طراحی ابزار سنجش تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ام اس بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

صفحه 23-33

10.22070/daneshmed.2023.16897.1285

سارا همتایی گشتی؛ محسن شمسی؛ محمد علی صحرائیان؛ راحله سلطانی؛ امیر الماسی حشیانی