ارزیابی سیاست یارانه‌ای دولت و نقش بیمه‌های درمانی در پوشش بیماران خاص تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد سلامت، دانشگاه شاهد, تهران، ایران

2 تکنولوژی آموزش سلامت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اصلاحات نظام سلامت در کشورها با هدف افزایش دسترسی عمومی و کیفیت خدمات درمانی، تأمین عدالت در خدمات بهداشتی انجام شده‌است‌. این پژوهش به ارزیابی میزان تأثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی خانوار بر هزینه‌های سلامت خانوارهای دارای بیماری خاص و همچنین به بررسی وضعیت عدالت با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه مالی در کشور می‌پردازد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می­باشد. داده‌ها به صورت  تصادفی ومقطعی در استان تهران از دویست و نود و شش بیمار با نیاز خاص در 3 گروه بیماری (دیالیز، هموفیلی و تالاسمی) با استفاده از پرسشنامه استاندارد در مورد پوشش بیمه‌ای، رضایت از دولت، هزینه و درآمد بوده ‌است. مشارکت عادلانه، نسبت خانوارهای بیماران خاص مواجه و با هزینه‌های مصیبت‌بار و فقرزای هزینه‌های سلامت محاسبه‌شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرها (سن، جنسیت، تحصیلات و غیره ) با هزینه‌های سلامت از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده و تحلیل داد‌ها با نرم افزار Eviews10 انجام شد.
نتایج: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های 40 درصد توان پرداخت، ﺑﺮاﺑـﺮ 5/12 درﺻـﺪ ﻣـﻲ‌ﺑﺎﺷـﺪ. همچنین مقدار شاخص FFC، 84/0 است. همچنین عامل بیمه، درآمد، سن، تحصیلات، تأهل، بعدخانوار، شاغل بودن با توجه به اینکه با سطح اطمینان 90 درصد با هزینه‌های سلامت ارتباط معناداری نشان می‌دهد و جنسیت معنادار نبوده ‌است (P<0.1).
نتیجه‌گیری: ﻋﻠـﺖ بالا بودن ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ را ﻣـﻲﺗـﻮاند به علت اﻓـﺰاﻳش روزاﻓـﺰون ﻫﺰﻳﻨـــﻪﻫـــﺎی ﺧـــﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـــﻜﻲ و خدمات بستری باشد، این هزینه‌ها ﻓﺸـﺎر ﻓﺰاﻳﻨــﺪهای را ﺑــﺮ ﺑﻮدﺟــﻪﻫــﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣــﺎن ﻛﺸــﻮرﻫﺎ وارد ﻣــﻲﺳــﺎزد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of government subsidy policy and the role of health insurance in covering thalassemia, hemophilia and dialysis patients

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Asgari 1
 • Parnian Asgari 2
 • Mahmood Kazemian 1
1 Department of Health Economics, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Health Information Technology, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Health system reforms in countries are carried out with the aim of increasing public access and quality of medical services, ensuring justice in health services and fair use of medical services. The aim of theis study was to evaluate the impact of social and economic variables on household and catastrophic health costs of families of special patients. It also examined the state of justice using the fair financial participation index in the country.
Materials and Methods: This research was descriptive-analytical. Data were collected randomly and cross-sectional in Tehran province from 296 patients with special needs in 3 disease groups (dialysis, hemophilia and thalassemia). The measurement tool is a standard questionnaire. Fair participation index, the ratio of families of special patients and exposure to catastrophic and poor health costs were calculated and in order to respond to the social and economic variables of household and catastrophic health costs, multiple linear regression model and data analysis with software were used. Excel and Eviews10 are done.
Results: The percentage of exposure to debilitating and impoverishing expenses with thresholds of 40% ability to pay is equal to 12/5%. In addition to its increase, the reduction of the country's healthcare costs should also be less than one percent. Also, the value of the FFC index is 0.84. Also, the insurance coefficient, income, age, education, marital status, having a family, being employed shows a significant relationship with health costs with a confidence level of 90%, and gender was not significant (p<0.1).
Conclusion: According to the measures taken, the amount of these costs is still high. The reason can be the increase in the cost of medical services and financing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capacity to pay
 • Fair financial participation
 • Catastrophic costs
 • Special patients
 1. Hanjani H, Fazaeli A. Estimation of Fair Financial Contribution in Health System of IRAN. Social Welfare 2006;5(19):279-300.
 2. Hosseini E, Abadi MMM, Asl IM, Matin BK. A governmental model for special patients. Journal of Biostatistics and Epidemiology. 2018;4(3):142-52.
 3. Fischer K, Ljung R. Primary prophylaxis in haemophilia care: Guideline update 2016. Blood Cells, Molecules, and Diseases 2017;67:81-5.
 4. Islami A, Mahmoudi A, Khabeiri M, Najafian Razavi S. The role of socio-economic status (SES) in the motivation of citizens to participate in public-recreational sports. Applied Research in Sports Management 2014; 2(3).
 5. Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand, Fatemeh Setoodezadeh, Eshagh Barfar, Nader poormand, Ali Mirbaloch zehi, et al. Health expenditures by households after implementation of health transformational plan: a cross-sectional study. Payesh (Health Monitor) Journal 2018;17(3):227-37.
 6. Blankenau J. The fate of national health insurance in Canada and the United States: A multiple streams explanation. Policy Studies Journal 2001;29(1):38-55.
 7. Wagstaff A, O'Donnell O, Van Doorslaer E, Lindelow M. Analyzing health equity using household survey data: a guide to techniques and their implementation: World Bank Publications; 2007. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/8c581d2b-ea86-56f4-8e9d-fbde5419bc2a.
 8. Somkotra T, Lagrada LP. Which Households Are At Risk Of Catastrophic Health Spending: Experience In Thailand After Universal Coverage: Exploring the reasons why some households still incur high levels of spending—even under universal coverage—can help policymakers devise solutions. Health Affairs 2009;28(Suppl1):w467-w78.
 9. Yardim MS, Cilingiroglu N, Yardim N. Catastrophic health expenditure and impoverishment in Turkey. Health Policy 2010;94(1):26-33.
 10. Su TT, Kouyaté B, Flessa S. Catastrophic household expenditure for health care in a low-income society: a study from Nouna District, Burkina Faso. Bulletin of the World Health Organization 2006; 84(1):7-21.
 11. Arani AA, Atashbar T, Antoun J, Bossert T. Iran’s health reform plan: measuring changes in equity indices. Iranian Journal of Public Health 2018;47(3):390.
 12. Zhang A, Nikoloski Z, Mossialos E. Does health insurance reduce out-of-pocket expenditure? Heterogeneity among China's middle-aged and elderly. Social Science & Medicine 2017;190:11-9.
 13. Giannaki CD, Aristotelous P, Stefanakis M, Hadjigeorgiou GM, Manconi M, Leonidou E, et al. Restless legs syndrome in Multiple Sclerosis patients: a contributing factor for fatigue, impaired functional capacity, and diminished health-related quality of life. Neurological Research 2018;40(7):588-94.