اثر تمرین مقاومتی همراه با مصرف دوزهای مختلف عصاره خارخاسک بر بیان ژن‌های TNF-α و IL-10 بافت قلب موش های بزرگ آزمایشگاهی درمعرض استروئید آنابولیک (استانازول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22070/daneshmed.2023.17128.1302

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه بهره‌گیری از مواد نیروزا به معضل پیچیده‌ای در ورزش تبدیل شده است، از طرفی تمرین مقاومتی و گیاه خارخاسک تاثیر‌گذاری زیادی در کنترل شاخص‌های التهابی دارد اما تعامل تاثیر تمرین مقاومتی همراه با گیاه خارخاسک و استانازول بر ظرفیت‌های التهابی کمتر بررسی شده است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره خارخاسک بر بیان ژن­های TNF-α ، IL-10 و نسبتTNF-α/IL-10  بافت قلب موش های بزرگ آزمایشگاهی نر در معرض استانازول بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 48 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر با محدوده وزن 150 تا 200 گرم و میانگین سنی 8 هفته، انتخاب و به طورتصادفی در 8 گروه 6 سری شامل 1- کنترل (C)، 2- شم(Sh)، 3-مصرف استانازول (S)، 4-مصرف استانازول همراه با mg/kg 100 خارخاسک (ST100)، 5-مصرف استانازول همراه با mg/kg 50 خارخاسک (ST50)، 6- مصرف استانازول همراه با تمرین مقاومتی (SRT)، 7-مصرف استانازول همراه با تمرین مقاومتی و mg/kg 100 خارخاسک (SRTT100) و 8-مصرف استانازول همراه با تمرین مقاومتی و mg/kg 50 خارخاسک (SRTT50) تقسیم شدند. در مدت هشت هفته گروه های 3- 8 روزانه mg/kg 5 استانازول به صورت صفاقی دریافت نمودند ؛ گروه های 6- 8 سه جلسه در هفته با شدت 30 تا 100درصد وزن بدن خود، تمرینات مقاومتی را انجام دادند  و گروه های 4، 5، 7 و 8 روزانه دوزهای معین خارخاسک را به صورت صفاقی دریافت نمودند. میزان TNF-α، IL-10 و نسبت  TNF-α/IL-10 به روش Real Time PCR در با قلب موش های بزرگ آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0>p).
نتایج: مصرف S اثر معناداری بر افزایش بیان ژن TNF-α و نسبت TNF-α/IL-10 و کاهش IL-10 در بافت قلب موش‌های بزرگ آزمایشگاهی داشت (05/0P<). با این وجود SRT باعث افزایش معنادار IL-10 و کاهش TNF-α و نسبت  TNF-α/IL-10 شد (05/0P<). همچنین SRT100 تاثیر معناداری بر افزیش IL-10 و کاهش نسبت                      TNF-α/IL-10 داشت (05/0P<). SRTT100 وSRTT50 اثر معناداری بر کاهش TNF-α و نسبت  TNF-α/IL-10 و افزایش IL-10 داشت (05/0P<). از طرفی سطح بیان ژنTNF-α  در گروه­های ST100 وST50 به طور معناداری افزایش یافت (05/0P<).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرین مقاومتی و مصرف عصاره خارخاسک با دوز بالاتر به طور مجزا اثرات موثری بر بهبود بیان ژن شاخص‌های التهابی بافت قلب دارند. با این وجود جهت نتیجه‌گیری بهتر در ارتباط با انجام تمرینات مقاومتی همراه با مصرف عصاره خارخاسک بر بیان ژن شاخص‌های التهابی در بافت قلب ناشی از مسمومیت با استانازول، نیازمند تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training with the consumption of different doses of Tribulus Terrestris on the expression of TNF-α and IL-10 genes in the heart tissue of laboratory rats exposed to anabolic steroid (stanazol)

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Shojaeyan 1
 • Bahram Abedi 1
 • Sayed Ali Hoseini 2
1 Department of Physical Education, Islamic Azad University, Mahallat, Iran
2 Department of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Nowadays, the use of energizing substances has become a complex problem in sports, on the other hand, resistance training and tribulus terrestris have a great effect on controlling inflammatory indicators, but the interaction of the effect of resistance training with tribulus terrestris and Stanazol on inflammatory capacities have been investigated less than the others. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of resistance training with the consumption of Tribulus terrestris extract on TNF-α, IL-10 and the TNF-α/IL-10 ratio of heart tissue of male rats exposed to Stanazol.
Materials and Methods: In this experimental study, 48 large male rats with a weight range of 150 to 200 grams and an average age of 8 weeks were selected and randomly divided into 8 groups of 6 series including 1) control (C), 2) sham (Sh), 3) use of stanazol (S), 4) use of stanazol with 100 mg/kg of Tribulus Terrestris (ST100), 5) use of Stanazol with 50 mg/kg of Tribulus Terrestris (ST50), 6) use of Stanazol with resistance training (SRT), 7) use of Stanazol with resistance training and 100 mg/kg of Tribulus Terrestris (SRTT100) and 8) use of Stanazol with training Resistance and 50 mg/kg of Tribulus Terrestris (SRTT50). For eight weeks, the 3-8 groups received 5 mg/kg daily of stanazole peritoneally; Groups 6-8 performed resistance training three sessions per week and groups 4, 5, 7 and 8 received certain doses of Tribulus Terrestris daily. The amount of TNF-α, IL-10 and the ratio of TNF-α/IL-10 were measured by Real Time PCR method in the hearts of rats. To analyze the findings, one-way analysis of variance was used with Tukey's post hoc test (p<0.05).
Results: Consumption of S had a significant effect on the increase of TNF-α gene expression and the ratio of TNF-α/IL-10 and the decrease of IL-10 in the heart tissue of rats (P<0.05). However, SRT caused a significant increase of IL-10 and the reduction of TNF-α and the ratio of TNF-α/IL-10 (P<0.05) Also, SRT100 had a significant effect on increasing IL-10 and decreasing TNF-α/IL-10 ratio (P<0.05). SRTT100 and SRTT50 had a significant effect on the reduction of TNF-α and the ratio of TNF-α/IL-10 and the increase of IL-10 (P<0.05). On the other hand, the expression level of TNF-α gene in ST100 and ST50 groups increased significantly (P<0.05).
Conclusion: It seems that resistance training and consumption of tribulus terrestris extract with a higher dose separately have useful effects on the improvement of the gene expression of inflammatory indicators of heart tissue. However, in order to reach a better conclusion in connection with performing resistance exercises along with the consumption of Tribulus Terrestris, further research is needed on the expression of the gene of inflammatory indicators in the heart tissue caused by Stanazol poisoning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance training
 • Heart
 • Stanazolol
 • Tribulus terrestris
 • TNF-α
 • IL-10
 1. Hernández-Guerra AI, Tapia J, Menéndez-Quintanal LM, Lucena JS. Sudden cardiac death in anabolic androgenic steroids abuse: case report and literature review. Forensic Sciences Research 2019;4(3):267-73.
 2. Galderisi M, Cardim N, D’andrea A, Bruder O, Cosyns B, Davin L, et al. Atlet kalbine çoklu modaliteli kardiyak görüntüleme yaklaþýmý: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneði Uzman Uzlaþýsý. TÜRK Kardýyolojý Derneðý Arþývý 2016;44(Supp: 1):1-21.
 3. Marocolo M, Katayama PL, Meireles A, Barbosa Neto O. Combined effects of exercise training and high doses of anabolic steroids on cardiac autonomic modulation and ventricular repolarization properties in rats. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2019;97(12):1185-92.
 4. Arjmand A, Abedi B, Hosseini SA. Anti-Apoptotic Effects of Resistance Training and Tribulus Terrestris Consumption in the Heart Tissue of Rats Exposed to Stanozolol. The Eurasian Journal of Medicine 2021;53(2):79.
 5. Du Toit E, Rossouw E, Van Rooyen J, Lochner A. Proposed mechanisms for the anabolic steroid-induced increase in myocardial susceptibility to ischaemia/reperfusion injury: Cardiovascular topic. Cardiovascular Journal of South Africa 2005;16(1):21-8.
 6. Abbassi-Daloii A. The effect of endurance training and L-Carnitine consumption on TNF-a and IL-1β gene expression of heart tissue in wistar male rats following anabolic steroid consumption (Boldenone). Journal of Fasa University of Medical Sciences 2019;9(4):1903-12.
 7. Zhou M, Cheng S, Yu J, Lu Q. Interleukin-8 for diagnosis of neonatal sepsis: a meta-analysis. PloS one 2015;10(5):e0127170.
 8. Hosseini M, Hosseini M. The synergistic effect of eight weeks high-intensity interval training and resveratrol consumption on il-10 and tnf-α in diabetic male rats. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism 2020;19(3):134-42.
 9. Jenkins NT, Padilla J, Arce-Esquivel AA, Bayless DS, Martin JS, Leidy HJ, et al. Effects of endurance exercise training, metformin, and their combination on adipose tissue leptin and IL-10 secretion in OLETF rats. Journal of applied physiology 2012;113(12):1873-83.
 10. Wang P, Wu P, Siegel MI, Egan RW, Billah MM. Interleukin (IL)-10 Inhibits Nuclear Factor кB (NFкB) Activation in Human Monocytes: IL-10 and IL-4 suppress cytokine synthesis by different mechanisms . Journal of Biological Chemistry 1995;270(16):9558-63.
 11. Donatto F, Neves R, Rosa F, Camargo R, Ribeiro H, Matos-Neto E, et al. Resistance exercise modulates lipid plasma profile and cytokine content in the adipose tissue of tumour-bearing rats. Cytokine 2013;61(2):426-32.
 12. Khodadoust M, Habibian M. Investigating the changes of tumor necrosis factor-Α and interleukin-10 after 8 weeks of regular pilates exercise and vitamin D intake in overweight men: A randomized clinical trial. Journal of Arak University of Medical Sciences 2020;23(6):888-901.
 13. Soltanian Z, Vanaky B, Ramezani N, Shakeri N, Shams Z, Fakhari RF. Effect of eight weeks resistance training on gene expression of TNF-α and IL10 in the heart of type ii diabetic male rats. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2019;27(6):1656-67.
 14. Mazareizadeh A, Abdollahi S, Hashemi FS, Ershadi R. The effect of intensity interval training and Tribulus terrestris supplementation on fibroblast growth factor 21 and adiponectin in obese women. Iranian Journal of Physiology and Pharmacology 2021;5:97-106.
 15. Santos HO, Howell S, Teixeira FJ. Beyond Tribulus (Tribulus terrestris L.): The effects of phytotherapics on testosterone, sperm and prostate parameters. Journal of Ethnopharmacology 2019;235:392-405.
 16. Dos Santos GB, Rodrigues MJM, Gonçalves EM, Marcondes MCCG, Areas MA. Melatonin reduces oxidative stress and cardiovascular changes induced by stanozolol in rats exposed to swimming exercise. The Eurasian Journal of Medicine 2013;45(3):155.
 17. Roozbehi M, Gaeini A, Nouri R, Kordi MR. Interaction effect of stanozolol and endurance training on oxidant and antioxidant capacity in liver tissue of healthy male wistar rats. Studies in Medical Sciences 2019;30(7):537-47.
 18. Dehghan F, Hajiaghaalipour F, Yusof A, Muniandy S, Hosseini SA, Heydari S, et al. Saffron with resistance exercise improves diabetic parameters through the GLUT4/AMPK pathway in-vitro and in-vivo. Scientific Reports 2016;6:25139.
 19. Arjmand A, Abedi B, Hosseini SA, Ramezani S. The Effect of Resistance Training with Tribulus terrestris Extract on Apoptosis of Heart Tissue in Rats. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2021;13(2):70-6.
 20. Lima EM, Nascimento AM, Brasil GA, Kalil IC, Lenz D, Endringer DC, et al. Cardiopulmonary reflex, cardiac cytokines, and nandrolone decanoate: response to resistance training in rats. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2015;93(11):985-91.
 21. Ahmadi M, Abbassi-Daloii A, Ziaolhagh SJ, Yahyaei B. Structural changes of cardiac tissue in response to boldenone supplementation with or without alcoholic extract of jujuba fruit during resistance training in male Wistar rats. Journal of Kashan University of Medical Sciences 2017;21(6):534-42.
 22. Habibpoor Karimabadi F, Abbassi Daloii A, Abdi A, Ziaolhagh S. Evaluation of ziziphus jujube extract effect during endurance training on cardiac tissue in wistar male rats toxicated by boldenone. Journal of Knowledge & Health in Basic Medical Sciences 2018;13(2):42-9.
 23. Frati P, P Busardo F, Cipolloni L, De Dominicis E, Fineschi V. Anabolic androgenic steroid (AAS) related deaths: autoptic, histopathological and toxicological findings. Current Neuropharmacology 2015;13(1):146-59.
 24. Ghaderi Goodarzi S, Abbassi Daloii A, Abdi A, Saeidi A. The Effect of 12 Weeks Combined Training and Caffeine on Plasma Levels of Interleukin-1β and Interleukin 10 in Obese Men. The Horizon of Medical Sciences 2021;27(4):450-65.
 25. Lankster G. Exercise and cytokines. Gleeson M Immune function in sport and exercise 2th ed Tehran: Hatmi 2015:304-23.
 26. Afshan S, Roshan VD. Comparing the effect of two resistance training with and without supplement ginger on inflammatory markers. Respiratory Medicine 2016;40(3):118-24.
 27. Shamsi B, Abedi B, Ramezani S. The effect of eight weeks of resistance training with consumption of Tribulus terrestris extract on antioxidant indices of hippocampal tissue in male rats exposed to stanazol. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 2022;9(1):48-60.
 28. Kovac JR, Pan M, Arent S, Lipshultz LI. Dietary adjuncts for improving testosterone levels in hypogonadal males. American Journal of Men's Health 2016;10(6):NP109-NP17.
 29. Kormanovski A, del Carmen Castillo-Hernández M, Guevara-Balcázar G, Pérez T, Lara-Padilla E. Gender differences in nitric oxide and antioxidant response to physical stress in tissues of trained mice. Physiology and Pharmacology 2019;23(3):224-34.