دوره و شماره: دوره 22، شماره 6 - شماره پیاپی 115، بهمن و اسفند 1393 (115) 
بررسی تراکم ماست‌سل در کارسینوم سلول سنگ‌فرشی و مخاط دیسپلاستیک حنجره

صفحه 1-6

گیتا رضوانی؛ محمدرضا جلالی ندوشن؛ فرزاد یزدانی بیوکی؛ محمدجواد خرازی؛ زهرا زضائی


بررسی اثر عصاره آبی سیر بر میزان نیتریک اکساید سرمی موش

صفحه 35-44

سکینه موید محسنی؛ حمیده روحانی؛ مرضیه اقتداردوست؛ سیدمحمدرضا عمادی؛ مهرداد روغنی؛ طوبی غضنفری


بررسی آزمایشگاهی میزان تأثیر ماده گیاهی Bleaching agent 1 ساخت دانشگاه شاهد در سفیدکردن داخل‌تاجی دندان‌های تغییررنگ‌یافته غیرزنده

صفحه 45-50

محمدباقر رضوانی؛ زهرا ملک حسینی؛ محسن ناصری؛ مهشید محمدی بصیر؛ داوود رشیدی؛ سیده الهام طباطبائی قمشه


اثر استنشاق بخار رنگ روغن بر سطح سرمی پرولاکتین در موش صحرایی

صفحه 73-78

ساحل ولدان طاهباز؛ رحیم احمدی؛ مریم سیاوشی؛ نوشین امینی