دوره و شماره: دوره 18، شماره 6 - شماره پیاپی 91، بهمن و اسفند 1389 (91) 
کلاتینگ یون فروس، رادیکال‌زدایی نیتریک اکساید و سمیت سلولی اسانس مرزه سهند

صفحه 29-36

Mehdi Dadashpour؛ , Iraj Rasooli؛ Mohammad Bagher Rezaei؛ Fatemeh Sefidkon؛ Massoud Taghizadeh؛ Shakiba Darvish Alipour Astaneh


برآورد دوزهای هدف با استفاده از روش MCPMod در مطالعات دوز-پاسخ

صفحه 45-52

علیرضا اکبرزاده باغبان؛ ملیحه نصیری؛ حمید علوی مجد


بررسی آگاهی پزشکان عمومی از منشور حقوق بیمار

صفحه 81-88

علی دواتی؛ سید سعید سید مرتاض؛ آرمین عظیمی؛ سعید ارباب سلیمانی