دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 170، فروردین و اردیبهشت 1403 
تدوین مدل مراقبت تسکینی کودکان بر اساس دیدگاه کادر پزشکی در ایران

صفحه 30-44

10.22070/daneshmed.2024.18557.1434

نازی دزواریی؛ مرجان مردانی حموله؛ سمیه رستملی؛ ملیحه کدیور؛ مرجان کوهنورد؛ آزاده سیاری فرد