اثر سیتیکولین بر حافظه فضایی و تخریب نورونی هیپوکمپ در موش های صحرایی دچار هیپوپرفیوژن مزمن مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 گروه مپنا، شرکت نصب نیرو، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سکته های مغزی و کاهش خونرسانی (هیپوپرفیوژن) مزمن مغزی یکی از مشکلات شایع پس از کهولت سن می باشد. استفاده از روش درمانی مناسب همواره یکی از مسائل در درمان این مشکلات بوده است.  در این مطالعه اثرات سیتیکولین را بر حافظه و تخریب نورونی روی موش های صحرایی دچار هیپوپرفیوژن مزمن مغزی بررسی نمودیم.
مواد و روش ها: 40 سر موش های صحرایی ابتدا به دو  گروه شم و جراحی هیپوپرفیوژن تقسیم شدند سپس هر یک از این گروهها به دو گروه حلال و سیتیکولین تقسیم شدند. هر گروه حاوی 10 سر موش صحرایی بود. درمان با سیتیکولین به مدت 10 روز با دوز ( mg/kg 100) انجام شد. برای ارزیابی حافظه فضایی و میزان تخریب نورونی هیپوکمپ به ترتیب از ماز آبی موریس (MWM) و رنگ امیزی نیسل استفاده شد. تحلیل داده ها به استثنای داده های ترایال تست در MWM که با انالیز واریانس دو طرفه انجام شد، بقیه دادها با ANOVA  یک طرفه صورت گرفت.
نتایج: نتایج آزمون ماز آبی موریس نشان داد درمان با سیتیکولین زمان سپری شده در ربع هدف را موش‌های دچار هیپوپرفیوژن مزمن مغزی افزایش می دهد (P<0.05). نتایج حاصل از بررسیهای بافتی (رنگ امیزی نیسل)  نشان داد  درمان با سیتیکولین تعداد نورونهای هیپوکمپ را در ناحیه CA1  در موش های دچار هیپوپرفیوژن مغزی افزایش می‌دهد (P<0.05).
نتیجه‌گیری: درمان با سیتیکولین باعث بهبود حافظه فضایی و کاهش تخریب نورونهای هیپوکمپ در موش‌هایی که دچار هیپوپرفیوژن (CCH) شده اند، می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of citicoline on spatial memory and hippocampal neuronal destruction in chronic cerebral hypoperfusion rat model

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Khojasteh 1
 • Gharibreza Nazerirad 2
1 Department of Physiology, School of Medicine, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
2 Mapna Group, Nasbniro Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Stroke and chronic cerebral hypoperfiusion (CCH) is one of the most common problems following ageing. Using the suitable treatment has been one of the issues in treating these complications. Therefore, in this study, we investigated the effects of citicoline on memory and neuronal survival in CCH rats.
Materials and Methods: 40 rats were divided into four groups (n=10) including: 1) Control, Rats that received vehicle after sham surgery 2) Citicoline: Rats that received citicoline after sham surgery 3) Hypoperfusion: which underwent CCH surgery and received vehicle and 4) Hypoperfusion+Citicoline group, which underwent CCH surgery and then received citicoline.for 10 days  (100 mg/kg). Morris water maze (MWM) and Nissl staining were used to evaluate spatial memory and hippocampal neuronal density in rats, respectively. For data analyzing, two-way ANOVA (for trial test of MWM) and one-way ANOVA (for the other data) were used.
Results: The results of the Morris water maze test showed that citicoline treatment increases the time spent in the target zone in hypoperfused rats (P<0.05). Histological studies (Nissl staining) showed that treatment with citicoline increases the number of hippocampal neurons in the CA1 region in CCH rats (P<0.05).
Conclusion: Citicoline treatment improves spatial memory and hippocampal neurodegeneration in CCH rats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypoperfiusion
 • Citicoline
 • Hippocampus
 • Memory
 1. Fang Y, Wang X, Yang D, Lu Y, Wei G, Yu W, et al. Relieving cellular energy stress in aging, neurodegenerative, and metabolic diseases, SIRT1 as a therapeutic and promising node. Fronteir in Aging Neuroscience 2021;13:738686.
 2. Farkas E, Luiten PG, Bari F. Permanent, bilateral common carotid artery occlusion in the rat: a model for chronic cerebral hypoperfusion-related neurodegenerative diseases. Brain Research Reviews 2007;54(1):162-180.
 3. Ciacciarelli A, Sette G, Giubilei F, Orzi F. Chronic cerebral hypoperfusion: An undefined, relevant entity. Journal of Clinical Neuroscience 2020;73:8-12.
 4. Hurtado O, Hernández‐Jiménez M, Zarruk JG, Cuartero MI, Ballesteros I, Camarero G, et al. Citicoline (CDP‐choline) increases S irtuin1 expression concomitant to neuroprotection in experimental stroke. Joural of Neurochemistry 2013;126(6):819-826.
 5. Que D-LS, Jamora RDG. Citicoline as adjuvant therapy in parkinson's disease: A systematic review. Clinical Therapeutics 2021;43(1):e19-e31.
 6. Deepa S, Swamy BK, Pai KV. Electrochemical sensing performance of citicoline sodium modified carbon paste electrode for determination of dopamine and serotonin. Matherials Science for Energy Technologies 2020;3:584-592.
 7. Arcadi FA, Corallo F, Torrisi M, Scarfì C, Lo Buono V, Formica C, et al. Role of citicoline and choline in the treatment of post-stroke depression: an exploratory study. Journal of International Medical Research 2021;49(11):03000605211055036.
 8. Hurtado O, Moro MA, Cárdenas A, Sánchez V, Fernández-Tomé P, Leza JC, et al. Neuroprotection afforded by prior citicoline administration in experimental brain ischemia: effects on glutamate transport. Neurobiology of Disease 2005;18(2):336-345.
 9. Fioravanti M, Buckley AE. Citicoline (Cognizin) in the treatment of cognitive impairment. Clinical Interventions in Aging 2006;1(3):247-251.
 10. Gareri P, Castagna A, Cotroneo AM, Putignano S, De Sarro G, Bruni AC. The role of citicoline in cognitive impairment: pharmacological characteristics, possible advantages, and doubts for an old drug with new perspectives. Clinical Interventions in Aging 2015:1421-1429.
 11. Grieb P. Neuroprotective properties of citicoline: facts, doubts and unresolved issues. CNS Drugs 2014;28:185-193.
 12. Secades JJ. Role of citicoline in the management of traumatic brain injury. Pharmaceuticals 2021;14(5):410.
 13. Kiss T, Balasubramanian P, Valcarcel-Ares MN, Tarantini S, Yabluchanskiy A, Csipo T, et al. Nicotinamide mononucleotide (NMN) treatment attenuates oxidative stress and rescues angiogenic capacity in aged cerebromicrovascular endothelial cells: a potential mechanism for the prevention of vascular cognitive impairment. Geroscience 2019;41:619-630.
 14. Fulop GA, Tarantini S, Yabluchanskiy A, Molnar A, Prodan CI, Kiss T, et al. Role of age-related alterations of the cerebral venous circulation in the pathogenesis of vascular cognitive impairment. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2019;316(5):H1124-H40.
 15. Jasielski P, Piędel F, Piwek M, Rocka A, Petit V, Rejdak K. Application of citicoline in neurological disorders: a systematic review. Nutrients 2020;12(10):3113.
 16. Nejati S, Khakpai F, Zarrindast M-R. Synergistic effect between citalopram and citicoline on anxiolytic effect in non-sensitized and morphine-sensitized mice: an isobologram analysis. Brain Research 2020;1734:146701.
 17. Sokolova I, Tazina S, Zakharova O. Neuroprotective therapy with citicoline and piracetam at acute cerebrovascular disease: Clinical and psychosomatic effects. Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences 2021;46(3):299-310.
 18. Mastropasqua L, Agnifili L, Ferrante C, Sacchi M, Figus M, Rossi GCM, et al. Citicoline/coenzyme Q10/vitamin B3 fixed combination exerts synergistic protective effects on neuronal cells exposed to oxidative stress. Nutrients 2022;14(14):2963.
 19. Gandolfi S, Marchini G, Caporossi A, Scuderi G, Tomasso L, Brunoro A. Cytidine 5′-diphosphocholine (citicoline): evidence for a neuroprotective role in glaucoma. Nutrients 2020;12(3):793.
 20. Khojasteh F, Nahavandi A, Mehrpouya S, Homberg JR, Mirzamohammadi S, Raufi S, et al. Cognitive impairment induced by permanent bilateral common carotid occlusion exacerbates depression-related behavioral, biochemical, immunological and neuronal markers. Brain Research 2015;1596:58-68.
 21. Aminzadeh A, Salarinejad A. Citicoline protects against lead-induced oxidative injury in neuronal PC12 cells. Biochemistry and Cell Biology 2019;97(6):715-21.