مقایسه دو نوع خمیردندان حاوی پتاسیم نیترات در درمان حساسیت عاجی به دنبال جرم‌گیری و تسطیح سطح ریشه: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 بخش ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

3 دندانپزشک، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: حساسیت عاجی بعد از درمان جرم‌گیری یک یافته شایع است. یکی از روش‌ها برای کاهش این درد خمیردندان ضد حساسیت است. به دلیل محدودیت برای دسترسی به خمیردندان خارجی، هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی دو نوع خمیر دندان ضد حساسیت حاوی نیترات پتاسیم موجود در بازارهای ایران (مریدنت) و نوع خارجی (پرونمل) است.
مواد و روش ها: این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی روی 22 بیمار (11 نفر در هر گروه) انجام شد. خمیر دندان‌ها کدگذاری شده و از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد به مدت 30 روز (2 دقیقه در روز) استفاده کنند. از مقیاس VAS برای اندازه‌گیری شدت حساسیت در  روز اول، 15 روز و 30 روز بعد استفاده شد.  برای مقایسه متغیرهای زمینه‌ای بین دو گروه از آزمون t مستقل و یا آزمون chi–square و برای مقایسه متغیرهای وابسته در دو گروه طی بازه‌های زمانی از آزمون طرح اندازه‌‌گیری‌های مکرر و آزمون تی جفت شده، استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS  نسخه 22 آنالیز گردید.
نتایج: در هر یک از گروه‌های مورد مطالعه، حساسیت دندانی بیماران نسبت به روز اول به ‌طور قابل توجهی کاهش یافت.  میزان حساسیت دندان در پاسخ به محرکها در طول دوره مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت و پاسخ هر دو خمیردندان در درمان حساسیت عاجی یکسان بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، میتوان از خمیردندان مریدنت ایرانی به عنوان جایگزین نمونه های مشابه خارجی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of two types of toothpastes containing potassium nitrate in the treatment of dentinal hypersensitivity secondary to scaling and root planning: A double blind randomized clinical trial study

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Faramarzi 1
 • Mehrnoosh Sadighi 1
 • Fatemeh Pournaghi Azar 2
 • Tara Khairi 3
 • Nastaran Shojaei 1
1 Department of periodontics School of Dentistry Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,, Iran
3 Dentist, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Dentin sensitivity after scaling treatment is a common finding. One of the methods to reduce this pain is anti-sensitive toothpaste. Due to the limited access to foreign toothpaste, our aim is to compare the use of two anti-sensitive toothpastes containing potassium nitrate. It is available in the Iranian market (MERIDENT) and the foreign type (PRONAMEL).
Materials and Methods: This randomized clinical trial study was conducted on 22 patients (11 people in each group). The toothpaste was coded and the participants were asked to use it for 30 days (2 minutes a day). VAS scale was used to measure sensitivity intensity on the first day, 15 days and 30 days later. To compare background variables between two groups, independent samples t-test or chi-square test, and to compare dependent variables in two groups during time intervals, repeated measures of ANOVA test and paired t-test were used. The statistical analysis was done by using SPSS 22.
Results: In each of the studied groups, the dental sensitivity of the patients decreased significantly compared to the first day. There was no significant difference in the level of tooth sensitivity in response to stimuli during the study period between the two groups, and the responses of both toothpastes were the same in the treatment of dentine sensitivity.
Conclusion: According to the results of this study, Iranian MERIDENT toothpaste can be used as a substitute for similar foreign samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dentin hypersensitivity
 • Toothpaste
 • Potassium nitrate
 • Randomized clinical trial
 1. Dababneh R, Khouri A, Addy M. Dentine hypersensitivity—An enigma? A review of terminology, mechanisms, aetiology and management. British Dental Journal 1999;187(11):606-611.
 2. Chu C-H, Lo EC-M. Dentin hypersensitivity: a review. Hong Kong Dent J. 2010;7(1):15-22.
 3. Miglani S, Aggarwal V, Ahuja B. Dentin hypersensitivity: Recent trends in management. Journal of Conservative Dentistry: JCD 2010;13(4):218.
 4. Orchardson R, Gillam DG. Managing dentin hypersensitivity. The Journal of the American Dental Association 2006;137(7):990-998.
 5. Cummins D. Recent advances in dentin hypersensitivity: clinically proven treatments for instant and lasting sensitivity relief. American Journal of Dentistry 2010;23:3A-13A.
 6. Addy M. Dentine hypersensitivity: definition, prevalence, distribution and aetiology. Tooth wear and sensitivity: Clinical advances in restorative dentistry London: Martin Dunitz 2000;2000:239-248.
 7. Brännström M, Åström A. A study on the mechanism of pain elicited from the dentin. Journal of Dental Research 1964;43(4):619-625.
 8. Eliades G, Mantzourani M, Labella R, Mutti B, Sharma D. Interactions of dentine desensitisers with human dentine: morphology and composition. Journal of Dentistry 2013;41:S28-S39.
 9. Arrais CAG, Micheloni CD, Giannini M, Chan DC. Occluding effect of dentifrices on dentinal tubules. Journal of Dentistry 2003;31(8):577-584.
 10. Hall C, Mason S, Cooke J. Exploratory randomised controlled clinical study to evaluate the comparative efficacy of two occluding toothpastes–a 5% calcium sodium phosphosilicate toothpaste and an 8% arginine/calcium carbonate toothpaste–for the longer-term relief of dentine hypersensitivity. Journal of Dentistry 2017;60:36-43.
 11. Femiano F, Femiano R, Lanza A, Lanza M, Perillo L. Effectiveness on oral pain of 808-nm diode laser used prior to composite restoration for symptomatic non-carious cervical lesions unresponsive to desensitizing agents. Lasers in Medical Science 2017;32:67-71.
 12. Porto IC, Andrade AK, Montes MA. Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity. Journal of Oral Science 2009;51(3):323-332.
 13. Hughes N, Mason S, Jeffery P, Welton H, Tobin M, O’Shea C, et al. A comparative clinical study investigating the efficacy of a test dentifrice containing 8% strontium acetate and 1040 ppm sodium fluoride versus a marketed control dentifrice containing 8% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm sodium monofluorophosphate in reducing dentinal hypersensitivity. The Journal of Clinical Dentistry 2010;21(2):49-55.
 14. Matis BA, Cochran MA, Eckert GJ, Matis JI. In vivo study of two carbamide peroxide gels with different desensitizing agents. Operative Dentistry 2007;32(6):549-555.
 15. Leonard Jr RH, Smith LR, Glenn E, GARLAND D, CAPLAN DJ. Desensitizing agent efficacy during whitening in an at‐risk population. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2004;16(1):49-55.
 16. Kim S. Hypersensitive teeth: Desensitization of pulpal sensory nerves. Journal of Endodontics 1986;12(10):482-485.
 17. Pérez-Olmos R, Bezares P, Pérez J. Potentiometric determination of nitrate in products used for the treatment of dentinal hypersensitivity. Il Farmaco 2000;55(2):99-103.
 18. Jena A, Kala S, Shashirekha G. Comparing the effectiveness of four desensitizing toothpastes on dentinal tubule occlusion: A scanning electron microscope analysis. Journal of Conservative Dentistry: JCD 2017;20(4):269.
 19. Page RC, Offenbacher S, Schroeder HE, Seymour GJ, Kornman KS. Advances in the pathogenesis of periodontitis: summary of developments, clinical implications and future directions. Periodontology 1997;14(1):216-248.
 20. Popova C, Dosseva-Panova V, Panov V. Microbiology of periodontal diseases. A review. Biotechnology & Biotechnological Equipment 2013;27(3):3754-3759.
 21. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Newman and Carranza's Clinical Periodontology E-Book: Newman and Carranza's Clinical Periodontology E-Book: Elsevier Health Sciences; 2018.
 22. Slots J, Rams TE. New views on periodontal microbiota in special patient categories. Journal of clinical periodontology 1991;18(6):411-420.
 23. Socransky SS, Haffajee AD. The bacterial etiology of destructive periodontal disease: current concepts. Journal of Periodontology 1992;63:322-331.
 24. Cugini M, Haffajee A, Smith C, Kent Jr R, Socransky S. The effect of scaling and root planing on the clinical and microbiological parameters of periodontal diseases: 12‐month results. Journal of Clinical Periodontology 2000;27(1):30-36.
 25. Dumitrescu AL, Kawamura M. Etiology of periodontal disease: dental plaque and calculus. Etiology and Pathogenesis of Periodontal Disease 2010. DOI:10.1007/978-3-642-03010-9_1.
 26. Loesche WJ, Grossman NS. Periodontal disease as a specific, albeit chronic, infection: diagnosis and treatment. Clinical microbiology Reviews 2001;14(4):727-752.
 27. Pashley DH. Dentin permeability, dentin sensitivity, and treatment through tubule occlusion. Journal of Endodontics 1986;12(10):465-474.
 28. Drisko CH. Dentine hypersensitivity–dental hygiene and periodontal considerations. International Dental Journal 2002;52(S5P2):385-393.
 29. Bartold P. Dentinal hypersensitivity: a review. Australian Dental Journal 2006;51(3):212-218.
 30. Ye W, Feng XP, Li R. The prevalence of dentine hypersensitivity in Chinese adults. Journal of Oral Rehabilitation 2012;39(3):182-187.
 31. Marini I, Checchi L, Vecchiet F, Spiazzi L. Intraoral fluoride releasing device: a new clinical therapy for dentine sensitivity. Journal of Periodontology 2000;71(1):90-95.
 32. West N, Lussi A, Seong J, Hellwig E. Dentin hypersensitivity: pain mechanisms and aetiology of exposed cervical dentin. Clinical Oral Investigations 2013;17:9-19.
 33. Douglas de Oliveira D, Oliveira Ed, Mota A, Pereira V, Bastos VO, Gloria J, et al. Effectiveness of Three Desensitizing Dentifrices on Cervical Dentin Hypersensitivity: A Pilot Clinical Trial. Journal of the International Academy of Periodontology 2016;18(2):57-65.
 34. Pashley DH. How can sensitive dentine become hypersensitive and can it be reversed? Journal of Dentistry 2013;41:S49-S55.
 35. Pessoa OF, Loretto SC, Maia LC. Difference in effectiveness between strontium acetate and arginine-based toothpastes to relieve dentin hypersensitivity. A systematic review. The American Journal of Dentistry 2015;28(1):40-44.
 36. Walters PA. Dentinal hypersensitivity: a review. The Journal of Contemporary Dental Practice 2005;6(2):107-117.
 37. Hodosh M. A superior desensitizer—potassium nitrate. The Journal of the American Dental Association 1974;88(4):831-832.
 38. Dilsiz A, Aydın T, Emrem G. Effects of the combined desensitizing dentifrice and diode laser therapy in the treatment of desensitization of teeth with gingival recession. Photomedicine and Laser Surgery 2010;28(S2):S-69-S-74.
 39. Samuel S, Khatri S, Acharya S, Patil S. Evaluation of instant desensitization after a single topical application over 30 days: a randomized trial. Australian Dental Journal 2015;60(3):336-342.
 40. Narongdej T, Sakoolnamarka R, Boonroung T. The effectiveness of a calcium sodium phosphosilicate desensitizer in reducing cervical dentin hypersensitivity. The Journal of the American Dental Association 2010;141(8):995-999.
 41. Pillon FL, Romani IG, Schmidt ÉR. Effect of a 3% potassium oxalate topical application on dentinal hypersensitivity after subgingival scaling and root planing. Journal of Periodontology 2004;75(11):1461-1464.