دوره و شماره: دوره 26، شماره 6 - شماره پیاپی 139، بهمن و اسفند 1397 (139) 
بیان ژن FSH انسانی در سلول تخمدان همستر چینی و بررسی فعالیت آن در مدل حیوانی رت

صفحه 1-8

اعظم موسیوند؛ شهرام تیموریان؛ مریم رضایی؛ امیرحسن شهابی یونسی؛ ایرج رسولی


تأثیر تحریک جریان مستقیم قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی چپ بر حافظه کاری در جانبازان و معلولین ورزشکار

صفحه 25-32

علی‌اصغر ارسطو؛ شهلا زاهدنژاد؛ سجاد پارسایی؛ سعید البوغبیش؛ نسیم عطایی قراچه؛ حسن عامری اصل