رابطه سلامت معنوی با افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه زنان-زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ابتلا زنان باردار به اختلالات روان‌پزشکی نظیر افسردگی با سرنوشت  زایمانی و نوزادی نامطلوب همراه است. در حال حاضر تعریف سلامت که توسط سازمان جهانی بهداشت عنوان شده شامل سه حوزه جسم، روان و جامعه می‌شود. مطالعات مختلفی نشان‌دهنده  تأثیر سلامت معنوی و معنویت بر روی سلامت روان است . تاکنون مطالعات زیادی روی سلامت معنوی و افسردگی در بارداری انجام نشده،  لذا با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با افسردگی در زنان باردار ، این مطالعه انجام شد.
 
مواد و روش‌ها: طی مطالعه مقطعی، 189 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی‌شهر تهران طی سال‌های 96-1397 مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی دکتر عزیزی، پرسشنامه افسردگی ادینبورگ و  پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیل با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
 
نتایج:  فراوانی افسردگی با میانگین نمره 69/7، 3/73% به دست آمد. میانگین نمره سلامت معنوی 79/216 بوده و 9/85% دارای سطح سلامت معنوی بالا بودند. این مطالعه نشان داد سلامت معنوی و افسردگی بارداری از نظر آماری ارتباط معناداری نداشتند (215/0=p < /span>)
 
نتیجه‌گیری:  فراوانی بالای افسردگی در دوران بارداری لزوم بررسی‌های بیشتر و تأثیر عوامل مختلف بر افسردگی در این دوران را می‌طلبد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between spiritual health and depression in pregnant women referrals of Mostafa Khomeini hospital

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Hosseini Akhgar 1
  • Ali Davati 2
  • Ahia Garshasbi 3
چکیده [English]

Background and Objective: Psychiatric disorders such as depression during pregnancy are associated with poor delivery and infant outcome. Typically, at least one evaluation is recommended for depression and anxiety and attention to mental health during pregnancy. The definition of health in the World Health Organization currently includes three areas: physical, mental and society. Various studies have shown the effect of spiritual health and spirituality on mental health. Moreover, so far, no significant studies have been done on spiritual health and depression in pregnancy. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between spiritual health and depression in pregnant women.
 
Materials and Methods: This cross-sectional study was done on 189 pregnant women who referred to Mostafa Khomeini hospital in Tehran in 2018. The data were collected by Dr. Azizi's Spiritual Health Questionnaire, Edinburgh Depression Inventory and Demographic Questionnaire. Data were analyzed by descriptive and analytical tests in SPSS software.
 
Results: The frequency of depression with an average score of 7.69 was 73.3%. The average score of spiritual health was 21.49% and 85.9% of cases had a high spiritual health level. There was no statistically significant relationship between spiritual health and depression (p = 0.215).
 
Conclusion: High prevalence of depression during pregnancy indicates more attention for screening and identification of risk factors for depression in pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Pregnancy
  • Spiritual Health
1. Psychiatric disorders. In: Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY, editors. Williams obstetrics. 25th ed. New York: Mc Graw-Hill Education 2018; 1204-09. 2. Deecher D, Andree TH, Sloan D, et al: From menarche to menopause: exploring the underlying biology of depression in women experiencing hormonal changes. Psychoneuroendocrinology 2008; 33(1): 3-17. 3. Frieder A, Dunlop AI, Culpepper L, Bernstein PS: The clinical content of preconception care: women with psychiatric conditions. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2008; 199(6):S328-32. 4. Siu AL, US Preventive Services Task Force (USPSTF), Bibbins-Domingo K, et al: Screening for depression in adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Journal of the American Medical Association 2016; 315(4):380-7. 5. Committee on Obstetric Practice. The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee Opinion no. 630. Screening for perinatal depression. Obstetrics & Gynecology 2015;125(5):1268-71. 6. American College of Obstetricians and Gynecologists. Use of psychiatric medication during pregnancy and lactation. Practice Bulletin 2008; 111(4): 1001-20. 7. Mozafarinia F,Amin-Shokravi F, Hydarnia A. Relationship between spiritual health and happiness among students. Journal of Health Education and Health Promotion 2014;2(2): 97-107. 8. Nakhaei Moghadam M, Fani M. Spiritual health from the perspective of Nahj al-Balagha statements. Journal of Reaserch on Religion & Health 2016; 2(2): 59- 65. 9. Mesbah, M. Islamic approach to spiritual health. First edition, Hoghooghi, Pub, Tehran 2013: 86. 10. SA. M, Azizi F. [Difinition of concept of spiritual health in Iranian culture].Media Fight 2008;4(14):11-23. 11. Cox JL. Holden JM, and Sagovsky R. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry.1987; 150:782-786. 12. Evans J, Heron J, Francomb H, Oke S, Golding J. Cohort study of depressed mood during pregnancy and after childbirth. BMJ. 2001 Aug 4; 323(7307): 257–260. 13. Shabangiz A, Ehsanpour S. Association between depression and delivery type. Hormozgan Medical Journal 2014;18(2):140-147. 14. Bodaghi E, Alipour F, Bodaghi M, Nori R, Peiman N, Saeidpour S. The Role of Spirituality and Social Support in Pregnant Women's Anxiety, Depression and Stress Symptoms. Community Health Journal 2016; 10(2): 72-82. 15. Abdollahzade Rafi M, Hassanzadeh M, Ahmadi S, taheri M, Hosseini M. Relationship between social support with depression and anxiety during third trimester pregnancy. Iranian Jouranl of Nursing Research 2012; 7 (26):1-10. 16. Mann JR, Mckeown RE, Bacon J, Vesselinov R, Bush F. Religiosity, spirituality, and depressive symptoms in pregnant women. International Journal of Psychiatry in Medicine 2007; 37(3) 301-313. 17. Tajvidi M, Dehghan-Nayeri N. Experiencing spirituality in pregnancy: a phenomenological study. Journal of Urmia Nursing And Midwifery 2016; 14 (8):674-681. 18. Shabangiz A, Ehsanpour S. Association between Depression and Delivery Type. Hormozgan Medical Journal 2014; 18(2): 140-147 19. Field T. Prenatal Depression Risk Factors, Developmental Effects and Interventions: A Review. Journal of Pregnancy and Child Health 2017; 4(1): 301